I forbindelse med Folketingets åbning offentliggjorde regeringen traditionen tro lovprogrammet, der indeholder en oversigt og en kortfattet omtale af de lovforslag, som regeringen forventer at fremsætte i den nye folketingssamling.

Vi har gennemgået lovprogrammet og kommer her ind på en række af lovforslagene inden for miljø-, forsynings- og kommunalretlige forhold.

GENERELLE LOVFORSLAG MÅLRETTET KOMMUNERNE

Ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Offentlige institutioners adgang til etablering af WiFi-hotspots) (oktober)

Alle offentlige institutioner, herunder kommuner og regioner, får med lovforslaget mulighed for at søge EU-støtte til etablering af offentligt tilgængelige WiFi-hotspots under den såkaldte WIFI4EU-ordning, der forventes vedtaget i oktober 2017.

Ændring af lov om almene boliger mv. (Billigere boliger) (oktober)

Med lovforslaget vil regeringen give kommunerne mulighed for at kunne disponere over en større del af de ledige billige boliger og skabe incitamenter til, at nybyggeriet af almene boliger bliver billigere. Lovforslaget følger op på økonomiaftalen for 2018.

Taxilov (oktober)

Som en opfølgning på den politiske aftale fra februar 2017, skal lovforslaget modernisere taxiloven og fastsætte reguleringen af taxiområdet. Bl.a. bliver prisfastsættelsen og tilladelsesudstedelsen fremadrettet håndteret på statsligt plan.

Ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Beskyttelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers behandling af oplysninger som led i hvervet) (november)

Lovforslaget vil afskære kommuner og regioner fra at tilgå kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers kommunale og regionale mailkonti. Det sikrer kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer en bedre beskyttelse, når de bruger deres kommunale og regionale mailkonti i forbindelse med deres hverv.

Ændring af lov om kommunernes styrelse (Ophævelse af godkendelseskravet for små kommunale fællesskaber) (november)

Med lovforslaget ønsker regeringen at gøre det mere enkelt og fleksibelt for kommunerne at etablere og samarbejde i § 60-fællesskaber. Det vil samtidig betyde en administrativ lettelse for kommunerne og det kommunale tilsyn, når færre kommunale fællesskaber skal godkendes. I den forbindelse har Horten bidraget med den analyse af rammerne for tværkommunale samarbejder (iværksat af Finansministeriet), der har ledt til ændringen.

Ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje (Styrkelse af borgernes retssikkerhed) (januar)

Regeringen vil med lovforslaget styrke retsstillingen for de borgere, der i dag enten bor ved en privat fællesvej eller en offentlig vej, hvor kommunalbestyrelsen påtænker at nedklassificere vejen til privat fællesvej.

Læs mere i vores artikel Private fællesveje i byer – fem typiske spørgsmål.

Ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Opfølgning på politiske forhandlinger om offentlighedsloven og revision af bestemmelse om postlister) (februar)

Lovforslaget følger op på de politiske forhandlinger i forbindelse med evalueringen af offentlighedsloven, ligesom der følges op på rapporten fra Ekspertudvalget til evaluering af postlisteforsøg fra juli 2017.

Lovgivning om bindende kommunale folkeafstemninger (februar)

Lovforslaget giver mulighed for, at et flertal i kommunalbestyrelsen kan udskrive en bindende kommunal folkeafstemning om et kommunalt anliggende.

LOVFORSLAG I RELATION TIL REGERINGSUDSPILLET 'FAIR OG LIGE KONKURRENCE'

Lov om kommunal og regional erhvervsvirksomhed (februar)

Lovforslaget vil have til formål at lovfæste kommunalfuldmagtsreglerne om offentlig erhvervsvirksomhed og fastsætte regler om prissætning heraf.

Lovgivning om hjemmel til kommunal og regional erhvervsvirksomhed (februar)

Med lovforslaget skal hjemler til kommunal og regional erhvervsvirksomhed i særlovgivning afskaffes, indskrænkes eller præciseres for at sikre en klarere ramme for offentlige erhvervsaktiviteter.

Lov om klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed (februar)

Med lovforslaget ønsker regeringen at etablere en samlet klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed, der skal sikre, at den offentlige sektor ikke bevæger sig ind på private markeder.

Lovgivning vedrørende offentlig adgang til erhvervsvirksomhed (marts)

Lovforslaget skal fjerne konkrete lovhjemler til offentlig erhvervsvirksomhed for at indskrænke statslige aktiviteter, der finder sted i konkurrence med private aktører.

LOVFORSLAG PÅ MILJØ- OG PLANOMRÅDET

Ændring af planloven (Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion og mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan) (november)

Kommunerne bliver pålagt at sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger i forhold til oversvømmelse eller erosion, når der planlægges byudvikling mv. i risikoområder. I særlige tilfælde får kommunerne mulighed for at beslutte, at et kystbeskyttelsesanlæg kan etableres uden lokalplan.

To ændringer af lov om kystbeskyttelse mv. (Formålet med kystbeskyttelse og forenkling af kommunernes sagsbehandling for helhedsløsninger for kystbeskyttelse) (hhv. november og februar)

Begge forslag følger op på økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Formålet er for det første at præcisere beskrivelsen af lovens formål, så det bliver mere frit for den enkelte grundejer at etablere kystbeskyttelse. For det andet ønsker regeringen at sikre en mere effektiv sagsbehandling, bl.a. ved at kommunerne bliver one-stop-shop for sager om helhedsløsninger og individuelle grundejeres ansøgninger på kystbeskyttelsesområdet.

LOVFORSLAG PÅ FORSYNINGSOMRÅDET

Ændring af lov om registrering af ledningsejere (Ændring af arbejdsgang med udlevering af standardiserede ledningsoplysninger og udvidelse af lovens anvendelsesområde) (oktober)

Med lovforslaget ønsker regeringen at effektivisere arbejdsgangen ved udlevering af ledningsoplysninger til brug for gravearbejder, reducere graveskader og give mulighed for at koordinere gravearbejder og udnytte ledig kapacitet i føringsrør.

Ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Øget incitament til konsolidering af naturgasdistributionssektoren og udvidet mulighed for at undtage transmissionsselskabers anlæg fra lov om naturgasforsyning) (oktober)

Formålet med lovforslaget er at øge incitamentet til konsolidering af naturgasdistributionsselskaber i ét samlet selskab under Energinet.dk ved at fastsætte regler, der giver mulighed for differentierede priser i konsolideret naturgasdistributionsselskab og ved at lempe modregningsprocenten i det kommunale bloktilskud ved salg mv. af kommunalt ejede naturgasselskabers aktiviteter.

Ændring af lov om varmeforsyning (Standardisering af regnskabsføring og dataindsamling mv. for varmevirksomheder til brug for udvikling af ny økonomisk regulering) (november)

Med lovforslaget standardiseres varmeforsyningsvirksomheders regnskabsføring, og der etableres en indhentning af data til brug for udvikling af den nye økonomiske regulering af fjernvarmesektoren.

Lov om Forsyningstilsynet (Februar)

Med lovforslaget ønsker regeringen at ændre Energitilsynets organisering med henblik på at skabe et mere effektivt tilsyn med el-, gas- og varmesektoren. Man ønsker bl.a. at ændre organiseringen, så sagsforberedelse og beslutningskompetence integreres i én organisation. I den forbindelse skifter Energitilsynet navn til Forsyningstilsynet.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner (L)

Henriette Soja

Partner (H)

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Malene Graff

Specialistadvokat