Regeringen lancerer med udspillet "fair og lige konkurrence" tre initiativer, der skal begrænse de erhvervsaktiviteter, som stat, kommuner og regioner i dag udfører.

Den 7. september 2017 har Økonomi- og Indenrigsministeriet udsendt en pressemeddelelse med nye initiativer, der bl.a. berører forbuddet mod erhvervsaktivitet i kommunalfuldmagtsreglerne. Regeringen har med udspillet "fair og lige konkurrence" lanceret tre initiativer, der skal begrænse de erhvervsaktiviteter, som stat, kommuner og regioner i dag udfører. Samlet set vil regeringen lovfæste og stramme kommunalfuldmagtsreglerne om erhvervsaktivitet, sikre fair prissætning og lige vilkår og oprette ny klagemyndighed.

Lovfæstelse og stramning af kommunalfuldmagtsreglerne

Regeringen vil præcisere rammerne for, hvornår offentlige aktører må konkurrere med private virksomheder. Dette skal bl.a. ske gennem en lovfæstelse af kommunalfuldmagtsreglerne. Herved skal området ændres fra at være praksisbestemt til at være lovreguleret. Samtidigt skal mulighederne for offentlig erhvervsvirksomhed begrænses, så det offentlige kun varetager opgaver i konkurrence med private aktører, når "særlige hensyn" taler for det.

Regeringen specificerer, at offentlige institutioner f.eks. ikke skal "tilbyde kurser, etablere mødelokaler eller udvikle it-programmer alene med henblik på at indhøste indtægter." Regeringen ønsker også, at det fremadrettet skal være klart, hvornår en offentlig aktør må sælge know-how eller udleje tomme kommunale bygninger, ligesom regeringen ønsker at afskaffe salg med hjemmel i princippet om overskudskapacitet.

Fair prissætning og lige vilkår

På de områder, hvor offentlig erhvervsaktivitet fortsat skal tillades, vil regeringen sikre, at priser fra de offentlige aktører ikke er konkurrenceforvridende. Regeringen ønsker her at kompensere for, at offentlige institutioner ikke kan gå konkurs og ikke er underlagt indtjeningskrav. Dette indebærer bl.a., at reglerne om kontrolbud vil blive præciseret, så de lever op til OECD's krav om eksempelvis skatteneutralitet.

Oprettelse af ny klagemyndighed

For at styrke håndhævelsen på området vil regeringen endelig oprette en ny, tværgående og uafhængig klagemyndighed, så der fremover kun er én indgang for klager over offentlig erhvervsvirksomhed.

Klagemyndigheden bliver placeret i Nævnenes Hus, og afgørelser vil kunne indbringes for Konkurrenceankenævnet. Den nye klagemyndighed skal både have kompetence til at påse, at den offentlige erhvervsvirksomhed er lovlig, og kunne tage stilling til, at priserne på erhvervsvirksomheden er fastsat rigtigt, så der er tale om fair og lige konkurrence.

Hvad bør offentlige myndigheder gøre, mens vi venter på de nye regler?

Ved Horten oplever vi ganske ofte, at f.eks. kommuner udfører opgaver, som de anser for en helt naturlig del af de kommunale opgaver, men som har karakter af erhvervsaktivitet. Disse opgaver er i spil i forbindelse med de nye regler. Du er altid velkommen til at give os et kald og høre om, hvordan vi kan bistå med et compliance-tjek af erhvervsmæssig aktivitet.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

Andreas Christensen

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat