Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 23. august 2017 godkendt SEAS NVE Holding A/S' og SYD ENERGI Holding A/S' erhvervelse af fælleskontrol med Clever A/S. Godkendelsen er sket på baggrund af en forenklet anmeldelse, som styrelsen modtog den 14. august 2017.

Fusionen mellem de tre parter blev allerede gennemført den 1. februar 2012, men er først nu blevet anmeldt og godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Fusionen var anmeldelsespligtig - både efter den daværende og nuværende konkurrencelov - og burde have været anmeldt tidligere, idet den var omfattet af fusionsbegrebet, og omsætningen for de deltagende virksomheder oversteg omsætningstærsklerne i konkurrenceloven.

Både SEAS NVE og SE er danske holdingselskaber, der på tidspunktet for fusionen var involveret i en række virksomheder inden for energi og fibernet, herunder indkøb, salg, distribution og produktion af el samt levering af fiberinfrastruktur.

På tidspunktet for fusionen hed Clever A/S i stedet ChooseEV A/S. ChooseEV's hovedaktivitet var levering af opladningsløsninger til eldrevne biler i private hjem, virksomheder og kommuner, samt opsætning af offentlig tilgængelig infrastruktur til eldrevne biler.

SEAS NVE og SE erhvervede ved fusionen fælleskontrol over virksomheden ChooseEV ved køb af HICO ApS’ samlede aktiekapital i ChooseEV.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen, da den ifølge styrelsen ikke giver anledning til indsigelser.

Fortsat anmeldelsespligt ved fusioner

Det følger af konkurrenceloven, at en anmeldelsespligtig fusion først må gennemføres, når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen. Med andre ord er der tale om et forbud mod præimplementering. Formålet med præimplementeringsforbuddet er at sikre en effektiv forudgående fusionskontrol.

Konkurrencerådet har tidligere i en fusion mellem Ernst & Young og KPMG slået fast, at et egentligt kontrolskifte inden en fusionsgodkendelse er i strid med præimplementeringsforbuddet. Tilsvarende gælder dispositioner, der kan betegnes som delvis implementering, der forhindrer den effektive fusionskontrol.

Godkendelsen af fusionen mellem SEAS NVE og SE og Clever ændrer ikke  på denne retsstilling. Det er således ikke afgørende, om den pågældende disposition konkret har skadet konkurrencen på markedet, men nærmere om den har en potentiel indvirkning på konkurrencesituationen, der kan skade den effektive fusionskontrol.

Det følger af konkurrenceloven, at en overtrædelse af præimplementeringsforbuddet kan straffes med bøde.