En faglig voldgift vurderede i ny kendelse, at varsling af lønnedgang til en tillidsrepræsentant var en saglig og driftsmæssig begrundelse for opsigelse.

Den faglige voldgift tog ligeledes stilling til, om opsigelsen af tillidsrepræsentanten som følge af manglende accept af lønnedgangen var i strid med de særlige beskyttelsesregler, der gælder for tillidsrepræsentanter.

Generel lønnedgang for samtlige trykkere

Virksomheden havde – som led i en såkaldt synergiplan, hvor der på årsbasis skulle spares 90 mio. kr. på personaleudgifter – varslet samtlige trykkere, herunder også tillidsrepræsentanten, en nedsættelse af lønnen.

Alle medarbejdere inklusiv tillidsrepræsentanten fik udleveret et varslingsbrev, hvori det enten var muligt at acceptere lønnedgangen eller at afslå vilkårsændringen med den konsekvens, at de pågældende måtte betragte sig som opsagt.

Tillidsrepræsentanten ønskede ikke at acceptere de ændrede lønvilkår og måtte derfor anse sig for opsagt af virksomheden. Tillidsrepræsentantens faglige organisation gjorde i den forbindelse gældende, at der ikke forelå tvingende grunde til opsigelsen og mente derfor, at tillidsrepræsentanten havde ret til såvel genansættelse som godtgørelse for uberettiget opsigelse.

Lønnedgang grundet en virksomheds økonomiske forhold vil ofte være saglig

Helt overordnet udtalte opmanden, at lønnedgang til et niveau, der fortsat er højere end minimumslønnen efter overenskomsten, og som er driftsmæssigt begrundet i virksomhedens økonomiske forhold, almindeligvis vil blive betragtet som en del af arbejdsgiverens ledelses- og dispositionsret. 

Herudover udtalte opmanden, at en opsigelse som følge af, at en medarbejder ikke ville acceptere en sådan lønnedgang almindeligvis må anses for saglig.

Tillidsrepræsentantens særlige beskyttelse mod opsigelse

I forhold til den konkrete sag fastslog opmanden, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte virksomhedens forretningsmæssige vurdering af nødvendigheden af en besparelse på 90 mio. kr. på personaleomkostninger.

Herudover fandt opmanden, at beslutningen om lønnedgang og øvrige vilkårsændringer ikke kunne anses for vilkårlig eller uproportionel. Varslingen om lønnedgang måtte derfor anses for driftsmæssigt begrundet.

Der var derfor ikke grundlag for at anse opsigelse af en trykker, som ikke ønskede at acceptere lønnedgangen for usaglig efter de almindelige arbejdsretlige regler.

Opmanden udtalte i forhold til den opsagte tillidsrepræsentant, at det afgørende er, hvorvidt der er tale om ændringer, som er af betydning for varetagelsen af de opgaver, som en tillidsrepræsentant udfører.

Da der var tale om en generel lønnedgang som følge af for høje personaleomkostninger, var ændringen ikke af betydning for varetagelsen af opgaverne som tillidsrepræsentant. Beskyttelsen mod opsigelse af ikke-tvingende grunde kunne derfor ikke udstrækkes til at omfatte en beskyttelse mod den varslede ændring af løn. Opsigelse ved manglende accept af lønnedgangen var derfor saglig.

Horten bemærker

Kendelsen viser for det første, at en beslutning om lønnedgang begrundet i virksomhedens forhold ofte vil være driftsmæssigt begrundet, ligesom opsigelse af en medarbejder, der ikke vil acceptere sådanne lønændringer almindeligvis må anses for saglig.

Samtidig viser kendelsen – ikke overraskende – at tillidsrepræsentanternes særlige beskyttelse mod opsigelse ikke kan udstrækkes til situationer, hvor arbejdsgiveren sidestiller tillidsrepræsentanten som arbejdstager med de øvrige medarbejdere, da en sådan ændring ikke har betydning for varetagelsen af de opgaver, som en tillidsrepræsentant udfører. I den pågældende sag handlede det om lønnedgang, men det kunne også dreje sig om f.eks. sygefravær.

kontakt

Michelle Seidelin

Advokat