Tiltagende klimamæssige udfordringer er kommet for at blive, hvilket øger kommunernes behov for at kunne fastsætte serviceniveauet for områder eller anlæg, der er særligt udsatte i forhold til oversvømmelser. Spildevandskomiteens skrift 31 opstiller metoder, der kan hjælpe kommunen til at fastlægge differentierede serviceniveauer for vand på terræn ved ekstrem regn.

Hverken spildevandslovgivningen eller reglerne om indholdet af spildevandsplanen stiller krav om, at kommunen skal fastsætte et serviceniveau – i praksis vælger kommunen dog ofte at gøre det. Det nye Skrift 31 ændrer ikke på anbefalingerne vedrørende funktionskrav for afløbssystemer, men fungerer i stedet som et supplement til Spildevandskomiteens Skrift 27. Supplementet består i metoder til at fastlægge det samlede serviceniveau, herunder indgår også funktionskrav for regnvand på terræn.

Skrift 31 fastslår, at kommunen bør fastlægge serviceniveauet for regnvand på terræn og valg af klimatilpasningsløsninger ud fra en samfundsøkonomisk vurdering. I den forbindelse angiver Spildevandskomitéen, at "cost-benefit-analyser og optimeringsmetoder vil være en hjælp til at vælge de mest hensigtsmæssige løsninger".

Cost-benefit-analyse eller optimeringsmetoden?

Kommunen kan vælge at foretage den samfundsøkonomiske vurdering ud fra en cost-benefit-analyse. Analysen beskriver de samfundsøkonomiske gevinster eller tab gennem en sammenligning af konkrete projekter. På den måde bidrager den til at give klare økonomiske prioriteringer for, hvilke projekter der skal gennemføres først.

Cost-benefit-analysen er et brugbart værktøj til at vurdere, hvorvidt et projekt er en god samfundsøkonomisk investering eller ej. Omvendt giver analysemetoden ikke en indikation af, hvor store investeringer i klimatilpasning, der bør foretages ud fra et samfundsperspektiv.

Her kan optimeringsmetoden i stedet være anvendelig, da kommunen ved hjælp af denne metode kan undersøge de samlede anlægs- og driftsudgifter til klimatilpasning for en række forskellige funktionskrav. Formålet med analysen er at nå frem til et optimalt serviceniveau for regnvand på terræn.

Hvad betyder Skrift 31 for kommunernes arbejde med klimatilpasning?

Samlet set bidrager Skrift 31 til en vurdering af, om der f.eks. skal foretages klimatilpasning af eksisterende anlæg, om serviceniveauet skal være ensrettet i hele kommunen, eller om der er et konkret behov for at sætte et højere serviceniveau for enkelte områder eller anlæg i kommunen.

En beslutning om at fastsætte og differentiere serviceniveauet på tværs af kommunen er en kommunal afgørelse. Alle kommunale afgørelser er underlagt de forvaltningsretlige regler og principper, som f.eks. lighedsprincippet og saglighedsprincippet. Når kommuner vælger at differentiere serviceniveauet, skal det derfor ske på baggrund af saglige kriterier. Skrift 31 kan hjælpe kommunerne, når de skal vurdere sagligheden.

kontakt

Line Markert

Partner (L)

Henriette Soja

Partner (H)

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)