Konkurrenceankenævnet har ved afgørelse af 13. april 2018 stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse om Campingrådets og DK-CAMP's overtrædelse af konkurrenceloven ved at indgå aftale om campingpas. Konkurrencerådet har anmeldt sagen til politiet.

Overtrædelserne af konkurrenceloven skete i regi af Campingrådet, som organiserede næsten 90 % af samtlige campingpladser i Danmark. De pågældende campingpladser var blandt andet repræsenteret i Campingrådet via DK-CAMP, som er en frivillig kæde.

En af Campingrådets betingelser var, at de organiserede campingpladser skulle kræve, at campister fremviste et gyldigt CKE-campingpas for at få adgang til campingpladsen. De kunder, som ikke kunne forevise et gyldigt CKE-campingpas, skulle tilbydes at købe Campingrådets CKE-campingpas til en fast pris på 110 kr.

Den hollandske virksomhed, ACSI Publishing BV (ACSI), der bl.a. udsteder campingpas, som også kan anvendes som alternativt identitetsbevis ved check-in på en campingplads, klagede over ordningen. ACSI's campingpas accepteres som identitetsbevis på 8.800 campingpladser i Europa, herunder danske campingpladser, som ikke var tilknyttet Campingrådet.

Campingrådet havde af flere omgange meldt ud til sine medlemmer, at ACSI' campingpas ikke var et gyldigt campingpas, hverken på campingpladser i Danmark eller i Europa. De vedtog også, at konkurrerende campingpas ikke blev accepteret, herunder ACSI’s campingpas. Kun ved køb eller forevisning af gyldigt CKE-pas, kunne campister få adgang til campingpladser tilknyttet Campingrådet.

Konkurrencerådets afgørelse: ulovlig prisaftale og udelukkelse af konkurrent

Ifølge afgørelsen bestod overtrædelsen af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler af to forhold:

  • Vedtagelsen om ens priser for salg af CKE-pas, som havde til formål at begrænse priskonkurrencen mærkbart i det horisontale led mellem campingpladserne.
  • Vedtagelsen af ikke at acceptere andre campingpas end CKE-pas, herunder specifikt at afvise ACSI's campingpas, hvilket havde til formål at ekskludere udbydere af konkurrerende campingpas fra markedet.

I sidste ende førte disse forhold til højere priser til skade for forbrugerne.

Campingrådet og det frivillige kædesamarbejde DK-CAMP havde derfor overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i henhold til konkurrencelovens § 6.

Ankenævnet stadfæster

DK-CAMP indbragte sagen for Konkurrenceankenævnet med påstand om ophævelse af Konkurrencerådets afgørelse. DK-CAMP gjorde blandt andet gældende, at de ikke var rette adressat, da DK-CAMP ikke havde en rolle i Campingrådets CKE-campingpasordning, og at DK-CAMP kun havde begrænset indflydelse på beslutningen om prisfastsættelsen og den ekskluderende adfærd.

Konkurrenceankenævnet tog ikke argumenterne til følge og stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse. Konkurrenceankenævnet lagde vægt på, at DK-CAMP udgjorde en stor del af Campingrådets campingpladser og var medlem af Campingrådets repræsentantskab. Derudover var DK-CAMP fast repræsenteret med et medlem i Campingrådets bestyrelse og som var bestyrelsesformand, da overtrædelsen fandt sted. Konkurrenceankenævnet fandt, at DK-CAMP varetog sine og sine medlemmers interesser i Campingrådet, og havde direkte mulighed for at påvirke beslutningerne i rådet. Dermed var DK-CAMP rette adressat for afgørelsen.

Konkurrencerådet har besluttet at sende sagen videre til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet til strafferetlig vurdering.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Marie Løvbjerg

Senioradvokat