Konkurrenceankenævnet har ved afgørelse af 13. april 2018 stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse om Campingrådets og DK-CAMP's overtrædelse af konkurrenceloven ved at indgå aftale om campingpas. Konkurrencerådet har anmeldt sagen til politiet.

Overtrædelserne af konkurrenceloven skete i regi af Campingrådet, som organiserede næsten 90 % af samtlige campingpladser i Danmark. De pågældende campingpladser var blandt andet repræsenteret i Campingrådet via DK-CAMP, som er en frivillig kæde.

En af Campingrådets betingelser var, at de organiserede campingpladser skulle kræve, at campister fremviste et gyldigt CKE-campingpas for at få adgang til campingpladsen. De kunder, som ikke kunne forevise et gyldigt CKE-campingpas, skulle tilbydes at købe Campingrådets CKE-campingpas til en fast pris på 110 kr.

Den hollandske virksomhed, ACSI Publishing BV (ACSI), der bl.a. udsteder campingpas, som også kan anvendes som alternativt identitetsbevis ved check-in på en campingplads, klagede over ordningen. ACSI's campingpas accepteres som identitetsbevis på 8.800 campingpladser i Europa, herunder danske campingpladser, som ikke var tilknyttet Campingrådet.

Campingrådet havde af flere omgange meldt ud til sine medlemmer, at ACSI' campingpas ikke var et gyldigt campingpas, hverken på campingpladser i Danmark eller i Europa. De vedtog også, at konkurrerende campingpas ikke blev accepteret, herunder ACSI’s campingpas. Kun ved køb eller forevisning af gyldigt CKE-pas, kunne campister få adgang til campingpladser tilknyttet Campingrådet.

Konkurrencerådets afgørelse: ulovlig prisaftale og udelukkelse af konkurrent

Ifølge afgørelsen bestod overtrædelsen af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler af to forhold:

  • Vedtagelsen om ens priser for salg af CKE-pas, som havde til formål at begrænse priskonkurrencen mærkbart i det horisontale led mellem campingpladserne.
  • Vedtagelsen af ikke at acceptere andre campingpas end CKE-pas, herunder specifikt at afvise ACSI's campingpas, hvilket havde til formål at ekskludere udbydere af konkurrerende campingpas fra markedet.

I sidste ende førte disse forhold til højere priser til skade for forbrugerne.

Campingrådet og det frivillige kædesamarbejde DK-CAMP havde derfor overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i henhold til konkurrencelovens § 6.

Ankenævnet stadfæster

DK-CAMP indbragte sagen for Konkurrenceankenævnet med påstand om ophævelse af Konkurrencerådets afgørelse. DK-CAMP gjorde blandt andet gældende, at de ikke var rette adressat, da DK-CAMP ikke havde en rolle i Campingrådets CKE-campingpasordning, og at DK-CAMP kun havde begrænset indflydelse på beslutningen om prisfastsættelsen og den ekskluderende adfærd.

Konkurrenceankenævnet tog ikke argumenterne til følge og stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse. Konkurrenceankenævnet lagde vægt på, at DK-CAMP udgjorde en stor del af Campingrådets campingpladser og var medlem af Campingrådets repræsentantskab. Derudover var DK-CAMP fast repræsenteret med et medlem i Campingrådets bestyrelse og som var bestyrelsesformand, da overtrædelsen fandt sted. Konkurrenceankenævnet fandt, at DK-CAMP varetog sine og sine medlemmers interesser i Campingrådet, og havde direkte mulighed for at påvirke beslutningerne i rådet. Dermed var DK-CAMP rette adressat for afgørelsen.

Konkurrencerådet har besluttet at sende sagen videre til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet til strafferetlig vurdering.

kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat