Ny afgørelse fra Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Hjørring Kommunes afgørelse til fornyet behandling ved kommunen, fordi den ikke havde inddraget de seneste beregningsforudsætninger, som blev offentliggjort kort før afgørelsen og fordi begrundelsen var utilstrækkelig.

Sagen drejer sig om etablering af en transmissionsledning mellem to varmeværker bl.a. for at udnytte overskudkapacitet ved biogasanlæg.

Projekt godkendt af kommunen

Projektforslaget om etablering af transmissionsledningen blev godkendt af Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg i september 2016. Hjørring Kommune traf herefter endelig afgørelse om godkendelse af projektet. Kommunen lagde i sin afgørelse vægt på, at projektet ville medføre stor selskabsøkonomisk fordel for varmeværkerne samt et betydeligt samfundsøkonomisk overskud baseret på Energistyrelsens beregningsforudsætninger.

Afgørelse anket til Energitilsynet

En naturgasdistributør til et af varmeværkerne ankede afgørelsen til Energiklagenævnet i oktober 2016. Klager ville, hvis projektet blev godkendt, få reduceret sin levering af naturgas til varmeværket med 96 %.

Klager mente, at kommunens sagsbehandling i forbindelse med afgørelsen ikke levede op til forvaltningslovens regler. Derudover mente klager, at den samfundsøkonomiske vurdering af projektet var mangelfuld, da den var foretaget ud fra forældede beregningsforudsætninger. Energistyrelsen meldte i august 2016 nye beregningsforudsætninger ud, hvilket var kort før Hjørring Kommunes afgørelse. Projektforslaget havde ikke taget højde for disse nye forudsætninger.

Varmeværkerne og Hjørring Kommune afviste klagers synspunkter.

Energiklagenævnets afgørelse: Nyeste beregninger skal inddrages

Energiklagenævnet afsagde afgørelse i sagen den 9. juli 2018. De var af den opfattelse, at det var i strid med officialprincippet, at kommunen ikke havde inddraget de senest opdaterede beregningsforudsætninger ved vurderingen af projektet - på trods af at det havde ført til længere sagsbehandling. Derudover fandt nævnet ikke, at kommunens begrundelse i afgørelsen i tilstrækkelig grad indeholdte en henvisning til de hovedhensyn og retsregler, der havde været grundlag for afgørelsen.

Afgørelsen bekræfter dermed kravet om, at de seneste beregningsforudsætninger skal inddrages, uanset om det medfører længere sagsbehandlingstid. Samtidig illustrerer den praksis om at kommunernes begrundelse skal angive både detaljeret hjemmel og hovedhensyn for afgørelsen, for ikke at blive underkendt.

Energiklagenævnet ophævede derfor Hjørring Kommunes afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling ved kommunen.

Læs hele Energiklagenævnets afgørelse her: Energiklagenævnets afgørelse af 9. juli 2018

Energistyrelsen udgav den 6. juli 2018 en opdateret vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Den beskriver beregningsmetoden og valget af forudsætninger ved udarbejdelse af samfundsøkonomiske analyser af projekter på energiområdet. Vejledningen har særligt fokus på projekter, der skal leve op til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsens krav til varmeforsyningsprojekter. Læs mere om den opdaterede vejledning her: Ny vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet

kontakt

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Line Markert

Partner (L)

René Frisdahl Jensen

Partner (L)