Tilbud, som forekommer meget lave, kan skabe bekymring hos ordregiver om, hvorvidt tilbudsgiveren er i stand til at løfte kontrakten uden krav om merbetaling. Men hvornår har ordregiver ret til at afvise tilbud, som forekommer unormalt lave? Og har ordregiver nogensinde en pligt til at afvise sådanne tilbud?

Ifølge udbudslovens § 169, stk. 1 er ordregiver forpligtet til at indhente en redegørelse hos tilbudsgiveren, når et tilbud forekommer unormalt lavt. Udbudsloven indeholder ikke en definition på "unormalt lave tilbud", og det er derfor op til ordregiver at vurdere, hvorvidt et tilbud skal behandles efter reglerne i udbudslovens § 169.

Hvornår er et tilbud unormalt lavt?

Klagenævnet for Udbud har i flere sager udtalt, at ordregiver har et meget vidt skøn ved vurderingen af, om et tilbud forekommer unormalt lavt, og dermed også om pligten til at indhente en redegørelse fra tilbudsgiver, indtræder. Praksis viser også, at hvor ordregiver har vurderet, at et tilbud ikke forekommer unormalt lavt, foretager Klagenævnet for Udbud ikke en prøvelse af ordregiverens vurdering. Klagenævnet prøver i disse tilfælde alene om grænserne for ordregivers skøn er overskredet.

I tilfælde, hvor ordregiver har vurderet, at tilbuddet forekommer unormalt lavt, og hvor ordregiver vælger at afvise tilbuddet efter at have modtaget tilbudsgivers redegørelse, viser praksis, at Klagenævnet for Udbud foretager en prøvelse af ordregivers vurdering af, at tilbuddet er unormalt lavt.

Ret og/eller pligt til at afvise tilbud som unormalt lave?

I medfør af § 169, stk. 2 kan ordregiver alene afvise et tilbud som unormalt lavt, når det tilbudte pris- eller omkostningsniveau ikke kan begrundes på baggrund af tilbudsgivers redegørelse. Bestemmelsen indeholder en ikke-udtømmende liste over eksempler på, hvad redegørelsen kan vedrøre. I bestemmelsen er nævnt:

  • Besparelser i forbindelse med produktionsmetoden for varerne eller tjenesteydelserne eller byggemetoden,
  • De anvendte tekniske løsninger eller tilbudsgiverens usædvanlig gunstige betingelser for at levere varerne eller tjenesteydelserne eller for at udføre arbejdet,
  • Originaliteten af de af tilbudsgiveren tilbudte arbejder, varer eller tjenesteydelser eller
  • Eventuel statsstøtte til tilbudsgiveren mv.

Efter bestemmelsens ordlyd kan ordregiver afvise tilbud som unormalt lave, men ordregiver er ikke forpligtet hertil. Alene i de situationer, der er oplistet i § 169, stk. 3 har ordregiver en pligt til at afvise tilbuddet. Det drejer sig om tilfælde, hvor tilbuddet er unormalt lavt, fordi tilbudsgiver har tilsidesat sine forpligtelser inden for det miljø-, sociale-, og arbejdsretlige område.

Det bekræfter Klagenævnet for Udbud i deres kendelse af 3. oktober 2018, hvor de udtalte, at udbudslovens § 169 må fortolkes således, at "den udtømmende opregner de ganske særlige omstændigheder, hvor en ordregiver har pligt til at afvise et unormalt lavt tilbud, således at den tidligere praksis på dette område ikke længere er af direkte betydning".

I kendelsen berørte Klagenævnet også Rettens dom af 4. juli 2017, hvor Retten udtalte, at ordregiver var forpligtet til at indhente en redegørelse ved mistanke om unormalt lave tilbud, samt at ordregiver var forpligtet til at afvise tilbud, når det efter gennemgang af redegørelsen viste sig, at tilbuddet var unormalt lavt.

Klagenævnet udtalte i den forbindelse, at Rettens udtalelser må ses i lyset af den særlige situation, der forelå i den konkrete sag, og at der således ikke er grundlag for at lægge Rettens dom til grund generelt.

Læs også vores tidligere artikel Skal unormalt lave tilbud altid afvises?, hvor vi kommenterer på dommen.

kontakt

Anne-Sophie Kämpf Svane

Specialistadvokat

Simone Reinhardt Nielsen

Advokatfuldmægtig