Julen står snart for døren, og det er tid til at holde juleferie og nyde den søde juletid med familie og venner. I år er det en "rigtig lønmodtagerjul" med mange fridage i vente. Vi håber, at I vil benytte lejligheden til sammen med os at tage et tilbageblik på året, der gik i et ansættelsesretligt perspektiv.

2018 har budt på en række interessante domme, men navnlig på lovgivningssiden har vi set en række spændende nyheder, der allerede nu, men også i fremtiden, vil medføre ændringer for virksomhederne. Ferieloven er blevet endeligt vedtaget, og persondataforordningen er trådt i kraft. Begge dele vil fylde meget i 2019 i HR-afdelingerne rundt omkring. Her i december måned er en ændring af aktieoptionsloven endvidere blevet vedtaget, hvilket medfører større aftalefrihed i aktieoptionsordninger.

Vi har gjort vores bedste for at holde dig løbende opdateret om de seneste lovmæssige tiltag, den nyeste retspraksis og en masse andre spændende nyheder inden for ansættelsesretten gennem arrangementer og nyhedsbreve.

Vores ansættelsesretlige nyhedsbreve bliver løbende sendt ud i Hortens nyhedsbrev, men vi formidler også mindre nyheder i vores LinkedIn-gruppe Hortens Ansættelsesrettens A-Z.

Også i 2019 har vi planer om mange spændende arrangementer – både i Hellerup og på vores nye kontor i Aarhus.

Du kan læse mere om vores arrangementer og tilmelde dig her.

Nedenfor er et udpluk af den ansættelsesretlige lovgivning og retspraksis fra året, der gik, som vi håber, du vil finde lige så spændende, som vi gør. Derudover forsøger vi at se ind i 2019 og give vores bud på, hvilke ændringer og nyheder der vil præge første del af det nye år.

Rigtig god læselyst. Hortens afdeling for ansættelsesret ønsker dig en glædelig jul og et godt nytår!

LOVGIVNING

I 2018 blev der indført og varslet både store og små ændringer inden for den ansættelsesretlige regulering. Her er et udpluk af de ændringer, vi har fundet mest interessante.

Øget godtgørelse for sexchikane

Regeringen har fremsat forslag til ændring af ligebehandlingsloven vedrørende sexchikane. Vedtages forslaget, vil det betyde en skærpelse af reglerne samt et højere godtgørelsesniveau ved overtrædelse af forbuddet mod sexchikane. Samtidig øges Arbejdstilsynets muligheder for at komme krænkelser til livs.

Læs mere om lovforslaget her: Øget godtgørelse for sexchikane

Ændring af udstationeringsdirektivet vedtaget

Den ventede ændring af udstationeringsdirektivet er blevet vedtaget. Ændringen erstatter bl.a. kernevilkåret om mindsteløn med aflønning, hvilket betyder, at flere løndele fremover vil være omfattet af begrebet. Derudover indføres der krav om dækning af rejseudgifter samt nye regler i relation til længerevarende udstationeringer. Ændringerne trådte i kraft den 29. juli 2018 og skal senest være implementeret af medlemsstaterne den 30. juli 2020.

Læs mere om ændringen her: Ændring af udstationeringsdirektivet vedtaget

Forslag til ændring af aktieoptionsloven vedtaget

Folketinget har netop vedtaget en ændring af aktieoptionsloven. Med lovændringen har Folketinget ophævet begrænsningerne for, hvad der er muligt at aftale om optioner/warrants i forbindelse med lønmodtageres fratrædelse. Det betyder en større aftalefrihed i aktieoptionsordninger, men det er vores vurdering, at ændringerne medfører en række uklarheder, herunder i relation til aktier eller anparter, som lønmodtageren har erhvervet i henhold til en aktieoptionsordning.

Læs mere om lovændringen her: Ændringer af aktieoptionsloven vedtaget

Ny ferielov

I januar 2018 blev den nye ferielov vedtaget, som indfører samtidighedsferie. Loven træder først i kraft til september 2020, men på grund af overgangsperioden vil den nye ferielov allerede få betydning i 2019.

Den væsentligste ændring i forbindelse med den nye ferielov er overgangen til samtidighedsferie; afholdelse af ferie i det samme år, hvor ferien er optjent. Det er den ændring, der nødvendiggør en overgangsperiode, da medarbejdere i overgangsåret både vil have optjent ret til betalt ferie fra det forgangne optjeningsår efter de nuværende regler og samtidig løbende optjene ret til betalt ferie efter de nye regler om samtidighedsferie. Medarbejderne vil derfor have optjent ret til dobbelt ferie.

For at undgå denne ret til dobbelt ferie vil de tilgodehavende feriemidler, som er optjent efter de gamle regler, blive hensat og forrentet, så de først udbetales, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. På den måde vil medarbejderen i overgangsåret fortsat alene have ret til fem ugers betalt ferie.

Læs mere om den nye ferielov, der nu er vedtaget, her: Den nye ferielov - samtidighedsferie for alle lønmodtagere

Se Hortens video om den nye ferielov her: Den nye ferielov på 5 minutter

Persondataforordningen (GDPR)

Den 25. maj 2018 trådte persondataforordningen i kraft og samtidig trådte den danske suppleringslov i kraft. Forordningen har stor betydning for såvel virksomheder som offentlige myndigheder; ikke mindst i forhold til deres rolle som arbejdsgiver. Selvom der også tidligere gjaldt krav om behandlingen af personoplysninger, er der med persondataforordningen indført flere og strengere regler om både baggrunden for behandlingen af personoplysninger og den efterfølgende opbevaring af personoplysninger.

Se Hortens video om persondatareglerne her: Persondatareglerne på 7 minutter

Datatilsynet publicerede i slutningen af efteråret en vejledning om persondata i ansættelsesforhold.

Læs mere om vejledningen her: GDPR og ansættelsesforhold

Lov om forretningshemmeligheder

Lov om forretningshemmeligheder trådte i kraft den 9. juni 2018 og implementerer EU-direktivet om forretningshemmeligheder. Loven indfører ingen ændringer til den gældende lovgivning vedrørende misbrug af forretningshemmeligheder. Til gengæld indeholder loven som noget nyt en definition af forretningshemmeligheder. En forretningshemmelighed skal derfor forstås som oplysninger, der ikke er almindeligt kendt blandt folk, der normalt beskæftiger sig med den pågældende type oplysninger, har en handelsværdi, fordi de er hemmelige og har været underlagt rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse.

Læs mere om den nye lov om forretningshemmeligheder her: Lov om forretningshemmeligheder er nu vedtaget

Fædreorlov skal ikke nødvendigvis være sammenhængende

Den 1. januar 2018 blev kravet om sammenhængende fædreorlov fjernet med det formål at give en større fleksibilitet for fædre og medmødre. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at opdeling af fædreorloven skal ske efter aftale med arbejdsgiveren.

Mulighed for dagbøder ved manglende RUT-registrering

Fra den 1. juli 2018 har Arbejdstilsynet kunnet udstede dagbøder til udenlandske virksomheder, der ikke efterkommer et påbud om anmeldelse til RUT-registret. Med muligheden for at udstede dagbøder til disse virksomheder er Arbejdstilsynets sanktionsmuligheder blevet skærpet, da det tidligere kun var muligt at uddele én bøde på ca. 10.000 kr.

Læs mere om Arbejdstilsynets nye sanktionsmulighed her: Manglende anmeldelse i RUT-registret giver mulighed for dagbøder

Mulighed for individuelle samtaler med medarbejdere under Arbejdstilsynets kontrolbesøg

Fra den 1. juli 2018 blev der indført udtrykkelig hjemmel til, at Arbejdstilsynet kan føre individuelle samtaler med medarbejdere under kontrolbesøg, ligesom Arbejdstilsynet har mulighed for at gennemføre gruppesamtaler med flere ansatte uden arbejdsgiverens medvirken, uanset om arbejdsgiveren måtte modsætte sig dette.

Ændrede regler på udlændingeområdet

Positivlisten blev udvidet fra den 1. januar 2018, ligesom beløbsgrænsen under beløbsordningen blev hævet. Det er fortsat hovedsageligt erhverv inden for ingeniørfaget, sundhedsområdet, undervisningsområdet og it-området, der er på Positivlisten, men med udvidelsen er der også blevet tilføjet en del nye ledelsesfunktioner. I beløbsordningen er aflønningskravet hævet fra det tidligere 408.800 kr. til 417.793,60 kr. årligt. Udenlandske medarbejdere, der ønsker at søge om arbejdstilladelse i Danmark, skal altså have en månedsløn på mindst 34.816,13 kr. inkl. pension og feriepenge.

RETSPRAKSIS

Domstolene og diverse nævn tog i 2018 stilling til en række spændende sager inden for et mange forskellige områder. Vi har gjort vores bedste for at give et løbende indblik i udviklingen af retspraksis. Nedenfor følger et udpluk af de domme, vi i 2018 har fundet mest interessante.

Funktionærlovens ufravigelighed var ikke til hinder for aftale om straks fratræden

Vestre Landsret fandt, at det hverken var i strid med funktionærloven eller aftaleloven, at en funktionær med mere end 25 års anciennitet havde indgået en aftale med arbejdsgiveren om fratræden straks uden løn, pension mv. i opsigelsesperioden.

Læs mere om dommen her: Funktionærlovens ufravigelighed var ikke til hinder for aftale om straks fratræden

Feriefridage kunne ikke kræves udbetalt ved konkurs

Højesteret fastslog, at ikke-afholdte feriefridage kan anses som afholdt i opsigelsesperioden, og at overenskomstmæssige vilkår om, at dette ikke er tilfældet, er en aftale om forlænget opsigelsesvarsel, der kan konkursreguleres.

Læs mere om Højesterets dom i sagen her: Feriefridage kunne ikke kræves udbetalt ved konkurs

Tilkaldevagt i hjemmet kan være arbejdstid

EU-Domstolen fastslog, at en tilkaldevagt, der tilbringes i hjemmet, kan betragtes som arbejdstid og ikke hviletid i arbejdstidsdirektivets forstand. Når medarbejderen på en tilkaldevagt i hjemmet har begrænset frihed til at hellige sig egne interesser, skal det betragtes som arbejdstid, når det kommer til tilrettelæggelse af arbejdstid og overholdelse af reglerne om hviletid og fridøgn.

Læs om EU-Domstolens dom her: Tilkaldevagt i hjemmet kan være arbejdstid

Elev kunne ikke kræve dobbeltkompensation for ophævet uddannelsesaftale

Højesteret slog med dommen fast, at en elev, hvis uddannelsesaftale var blevet ophævet, ikke både kunne tilkendes godtgørelse for uberettiget ophævelse efter erhvervsuddannelsesloven og godtgørelse for usaglig opsigelse efter funktionærloven, i situationer hvor lovene overlapper. I stedet skulle eleven tilkendes det største af de to mulige godtgørelsesbeløb.

Læs mere om dommen her: Elev kunne ikke kræve dobbeltkompensation for ophævet uddannelsesaftale

Gravid medarbejder havde hverken fortrinsret eller krav på omplacering

I denne sag for EU-Domstolen var spørgsmålet, hvordan en gravid medarbejder er stillet under en kollektiv afskedigelsesrunde. EU-Domstolen slog fast, at kollektive afskedigelser udgør et særligt tilfælde. Ved en kollektiv afskedigelsesrunde er der derfor ikke krav om, at gravide medarbejdere har fortrinsret til at forblive ansat eller krav på at blive omplaceret inden for virksomheden.

Læs mere i vores nyhed om dommen her: Gravid medarbejder havde hverken fortrinsret eller krav på omplacering

Universitet overtrådte lov om tidsbegrænset ansættelse

Højesteret fandt, at det var i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse, at Roskilde Universitet fornyede fire medarbejderes ansættelsesforhold, da medarbejderne i realiteten havde været kontinuerligt ansat i samme stilling mere end to gange.

Læs mere om Højesterets dom her: Universitet overtrådte lov om tidsbegrænset ansættelse

Bestyrelsesformand ikke ansvarlig for Eurovision Song Contest-underskud

Med Erhvervsankenævnets afgørelse den 1. maj 2018 blev der sat et punktum i sagen om det økonomiske ansvar for det underskud, Eurovision Song Contest resulterede i. Erhvervsankenævnet fandt ikke, at der var grundlag for at pålægge Wonderful Copenhagen at anlægge en erstatningssag. Horten bistod bestyrelsesformanden i sagen.

Læs mere om sagen her: Bestyrelsesformand ikke ansvarlig for Eurovision Song Contest-underskud

Praksisændring i sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft

Østre Landsret tog i maj måned stilling til, om en offentlig myndighed kan tillægge ophør af sygedagpenge tilbagevirkende kraft, som ellers var Ankestyrelsens praksis. Landsretten fandt ikke, at der i sygedagpengeloven er holdepunkter for at tillægge en afgørelse om ophør af sygedagpenge tilbagevirkende kraft, og Ankestyrelsen fik derfor ikke medhold i sagen.

Mistet sygedagpengerefusion giver ikke arbejdsgiver ret til at modregne i løn

Østre Landsret fastslog i dommen, at en arbejdsgiver ikke har ret til at modregne i løn, hvis arbejdsgiveren på grund af medarbejderens forhold er afskåret fra at modtage sygedagpengerefusion. Landsretten udtalte, at arbejdsgiverens mistede ret til sygedagpengerefusion er et udtryk for et bevidst valg fra lovgivers side, og at modregning i lønnen ikke kan ske uden udtrykkelig hjemmel i lov, aftale eller overenskomst. Dommen er anket til Højesteret.

Læs om dommen her: Mistet sygedagpengerefusion giver ikke arbejdsgiver ret til at modregne i løn

Konflikt om allerede overenskomstdækket arbejde var ikke lovlig

Med dommen tog Arbejdsretten stilling til en sag, der vedrører lovligheden af en varslet konflikt til støtte for overenskomstdækning af allerede dækket arbejde. Det arbejdsretlige udgangspunkt er, at det ikke er lovligt at konflikte, når de konkurrerende fagforbund hører under samme hovedorganisation. Arbejdsretten kom frem til, at den omstændighed, at der var tvivl om, hvorvidt den omhandlede overenskomst var den rette for samtlige medarbejdere på virksomheden, ikke var nok til at fravige det arbejdsretlige udgangspunkt.

Læs vores nyhed om Arbejdsrettens dom i sagen her: Konflikt om allerede overenskomstdækket arbejde var ikke lovlig

Konstabel havde funktionærstatus

Højesteret slog i juni 2018 fast, at en konstabel og senere overkonstabel i Forsvaret var omfattet af funktionærloven. Højesteret lagde til grund, at det afgørende for vurderingen af en ansats funktionærstatus er indholdet af den ansattes arbejdsopgaver.

Læs vores nyhed om dommen her: Konstabel havde funktionærstatus

Autismecenter (også) ansvarlig for beboers vold mod ansat

Spørgsmålet for Højesteret var, hvorvidt et autismecenter var erstatningsansvarlig for en beboers vold mod en ansat, samt hvordan erstatningsbyrden i så fald skulle fordeles mellem autismecenteret og beboeren. Højesteret slog fast, at arbejdsforholdene ikke var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlige, og autismecenteret var derfor erstatningsansvarlig og skulle bære 2/3 af ansvaret.

Godtgørelse for direkte forskelsbehandling

Ligebehandlingsnævnet fandt i sagen, at det var direkte forskelsbehandling, da en kommune begrundede et afslag på forlænget ansættelse med, at pensionister kun i særlige tilfælde kunne ansættes i kommunen. Ligebehandlingsnævnet lagde til grund, at begrebet pensionist er uadskilleligt forbundet med en persons alder. Ansøgeren fik 35.000 kr. i godtgørelse henset til forseelsens grovhed.

Ansættelse af medarbejdere medførte ikke virksomhedsoverdragelse

I efteråret faldt der dom i Kærkommen-sagen, hvor Vestre Landsret tog stilling til, hvorvidt der var tale om en virksomhedsoverdragelse, da to kommuner ansatte personale fra det konkursramte hjemmeplejefirma Kærkommen ApS. Landsretten lagde til grund, at de to kommuner ikke havde overtaget en så væsentlig del af plejefirmaets medarbejdere, at der var tale om virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. Lønmodtagernes Garantifond blev derfor pålagt at dække krav fra medarbejderne i forbindelse med Kærkommen ApS' konkurs.

Læs vores nyhed om dommen her: Ansættelse af medarbejdere medførte ikke virksomhedsoverdragelse

Overarbejde skulle medregnes ved beregning af erhvervsevnetab

Højesteret tog for nylig stilling til, hvorvidt overarbejde udført i en periode efter en arbejdsskade skulle indgå i vurderingen af indtægtsnedgang i forbindelse med en sag om erstatning af erhvervsevnetab efter en arbejdsskade. Da overarbejdet ikke havde været af en særlig midlertidig eller ekstraordinær karakter, fandt Højesteret ikke grundlag for at se bort fra denne del af skadelidtes indtægt.

Læs mere om dommen her: Overarbejde skulle medregnes ved beregning af erhvervsevnetab

ANDRE NYHEDER

Vi har kigget på nogle af de mest spændende varsler, samtidig med at vi har forsøgt at give et indblik i forskellige ansættelsesretlige problemstillinger.

Flere arbejdsskader skal anerkendes

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen meldte i løbet af efteråret ud, at han ønsker en politisk aftale, der skal kulminere i en ændring af arbejdsskadelovgivningen efter sommerferien. Med ændringen ønsker ministeren at komme en praksis til livs, hvorefter bagatelagtige skader ikke er omfattet af arbejdsskadebegrebet.

Incitamentsvederlag til medarbejdere

I forsøget på at tiltrække de mest kvalificerede medarbejdere kan det være en udfordring at tilbyde en tilstrækkelig attraktiv løn. En alternativ måde at tiltrække kvalificerede medarbejdere er et såkaldt incitamentsvederlag som for eksempel bonus eller aktieløn, der belønner medarbejderens engagement i virksomheden.

Læs vores korte forklaring om de forskellige muligheder for at indføre incitamentsvederlag her: Incitamentsvederlag til medarbejdere

Retningslinjerne for gaver til offentligt ansatte

De fleste medarbejdere og politikere, der repræsenterer offentlige myndigheder eller virksomheder, vil på et tidspunkt komme i en situation, hvor de bliver tilbudt en gave, middag, oplevelse eller lignende. Det er derfor vigtigt, at både politikere og medarbejdere kender rammerne for, hvornår de må tage imod et tilbud, og hvornår de skal sige "nej tak". Vi har derfor udarbejdet en kort guide, hvor vi kort opridser reglerne på området og giver gode råd til, hvordan de vanskelige situationer håndteres bedst.

Læs vores guide her: Retningslinjerne for gaver til offentligt ansatte

Sexchikane på arbejdspladsen

Med kampagner som #MeToo og diverse sager om ligestilling og sexchikane samt den bebudede ændring af ligebehandlingsloven er det i høj grad stadig relevant for arbejdsgivere at sikre sig et chikanefrit miljø på arbejdspladsen, og at der findes retningslinjer for medarbejdernes adfærd. I februar 2018 bragte vi derfor en video, hvor partner og advokat Marianne Lage giver et overblik over arbejdsgivernes pligter og ansvar i forbindelse med sexchikane.

Se eller gense videoen her: Sexchikane på arbejdspladsen

Video om fratrædelsesaftaler

Når en arbejdsgiver vil slutte et ansættelsesforhold med en medarbejder, kan det være en god ide at indgå en fratrædelsesaftale. I videoen gennemgår partner og advokat Marianne Lage de situationer, hvor man med fordel kan indgå en fratrædelsesaftale, og hun forklarer, hvad aftalen skal indeholde.

Se eller gense videoen her: Fratrædelsesaftaler

Ni forhold du skal være opmærksom på, når du ansætter personale

Når du som arbejdsgiver skal ansætte nyt personale, er der en masse forhold, du skal være opmærksom på. Ansættelsesbevis, regler om ferie, ophør af ansættelsesforholdet og skattemæssige forhold – og er der tale om en funktionær? Vi har derfor udarbejdet en guide med ni ting, du skal være opmærksom på, når du skal ansætte nyt personale.

Bliv klogere på reglerne her: Ni forhold du skal være opmærksom på, når du ansætter personale

TENDENSER – 2019

Den nye ferielov er nu blevet vedtaget og vil træde i kraft i 2020. På grund af overgangsordningen vil der dog allerede i 2019 skulle tages hensyn til de nye regler, idet ferie optjent fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 indefryses og ikke kan afholdes eller udbetales. For mange arbejdsgivere betyder 2019 forberedelse til den nye ferielov.

Persondataforordningen trådte i kraft den 25. maj 2018. For nylig udgav Datatilsynet en vejledning om persondata i medarbejderforhold. Vi forventer, at vi i 2019 vil se en række sager, der kan tjene som rettesnor for virksomhedernes håndtering af medarbejdernes persondata, ligesom vi afventer at få et indblik i bødeniveauet i forbindelse med overtrædelser af reglerne.

2018 har budt på øget fokus på ligestilling og sexchikane og har bl.a. medført et lovforslag til skærpelse af reglerne herom. Vi forudser tilsvarende fokus på området i 2019, hvor lovforslaget forventes at træde i kraft, og vi vil følge udviklingen tæt.

Lovændringen om aktieoptioner medfører større aftalefrihed på området, og det er vores vurdering, at det vil give anledning til, at opsigelsesbestemmelserne i aktieoptionsordninger fremadrettet bliver anderledes, og at det på sigt vil give anledning til en række sager om forståelse af lovændringen.

Vi vil fortsat i 2019 følge udviklingen på arbejdsmarkedet nøje og udsende nyhedsbreve, når der kommer ny lovgivning, eller når nye interessante domme fra de danske domstole og EU-Domstolen bliver afsagt.

kontakt

Jonas Enkegaard

Partner (L)