Højesteret har i en ny dom fastslået, at en elev, der havde fået sin uddannelsesaftale ophævet, ikke både kunne kræve godtgørelse for uberettiget ophævelse efter erhvervsuddannelsesloven og godtgørelse for usaglig opsigelse efter funktionærloven, da disse beløb i det væsentligste kompenserede for de samme forhold.

Sagen drejede sig om en elev, hvis uddannelsesaftale var blevet ophævet. Parterne var enige om, at ophævelsen ikke var berettiget, og eleven havde fået sit løntab erstattet i overensstemmelse med funktionærlovens regler om minimalerstatning.

Eleven opfyldte både betingelserne for godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale i erhvervsuddannelsesloven og betingelserne for godtgørelse for usaglig opsigelse efter funktionærloven. Højesteret skulle derfor tage stilling til, om eleven havde krav på godtgørelse efter begge bestemmelser.

Med henvisning til landsrettens begrundelse udtalte Højesteret, at eleven ikke kunne få godtgørelse efter begge bestemmelser, da godtgørelserne i det væsentligste kompenserede eleven for de samme forhold. I forlængelse heraf fastslog Højesteret, at eleven havde krav på det godtgørelsesbeløb, der var størst.

Ingen dobbeltkompensation

Højesteret fastslår, at godtgørelse for urimelig opsigelse efter funktionærloven og godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale i det væsentligste gives for de samme forhold, og en elev kan derfor ikke tilkendes godtgørelse efter begge regelsæt i tilfælde af uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale. Med dommen afklarer Højesteret, hvordan overlappet mellem erhvervsuddannelsesloven og funktionærloven skal løses, når det gælder godtgørelse til elever for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale.

Tilbage i 2014 fastslog Højesteret, at tilkendelse af minimalerstatning til en elev efter funktionærlovens § 3 ikke afskar eleven fra yderligere godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen efter erhvervsuddannelsesloven. Årsagen hertil var, at minimalerstatning efter funktionærloven alene dækker mistet lønindtægt, hvorimod godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven dækker mere end blot mistet lønindtægt. Der var derfor ikke tale om dobbeltkompensation. Højesteret fremhævede dog, at der i udmålingen af godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven skulle tages højde for, at eleven var blevet tilkendt minimalerstatning efter funktionærloven.

Det afgørende er derfor, hvorvidt der vil være tale om dobbeltkompensation, da dette ikke almindeligvis tildeles inden for det ansættelsesretlige område.

kontakt

Michelle Seidelin

Advokat