Folketinget vedtog den 25. januar 2018 en ny lov om stormflod og stormfald, der træder i kraft 1. juli 2018. Med loven stilles boligejere og skovejere bedre, hvis de rammes af stormflod, oversvømmelse og stormfald.

Folketinget gennemfører med den nye stormflods- og stormfaldslov anbefalingerne fra ”Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne”. Loven har til formål at fremtidssikre og modernisere katastrofeordningerne ved stormflod, oversvømmelse og stormfald.

Loven betyder blandt andet, at de tre katastrofeordningers dækningsomfang, organisering og finansiering tydeliggøres. Hermed får bolig- og skovejere, forsikringsselskaber og myndigheder fremover større klarhed over ordningernes indhold.

De vigtigste ændringer i lov om stormflod og stormfald er:

  • at boligejere nu får mulighed for at få erstattet løsøre i kældre godkendt til beboelse
  • at selvrisikoen for boligejerens udgifter til at begrænse skaderne efter oversvømmelse og stormflod afskaffes
  • at der indføres klageadgang for sager om oversvømmelser fra vandløb og søer
  • at det bliver hurtigere og mere præcist at erklære stormfald
  • at det ved generationsskifte bliver muligt for den nye ejer at tegne en stormfaldsforsikring, selv om den tidligere ejer har fravalgt en sådan forsikring
  • at reglen om, at 1/60 af skovejerens areal skal fratrækkes ved opgørelsen af skade af væltede træer, bortfalder
  • at stormflods- og oversvømmelsesordningen fortsat finansieres af årlige bidrag, der dog nu skal udgøre 60 kr., indtil der er opbygget en pulje på 500 millioner kr.

Læs den vedtagne lov her: L 87 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

kontakt

Henriette Soja

Partner (H)

Line Markert

Partner (L)