Folketinget vedtog den 25. januar 2018 en ny lov om stormflod og stormfald, der træder i kraft 1. juli 2018. Med loven stilles boligejere og skovejere bedre, hvis de rammes af stormflod, oversvømmelse og stormfald.

Folketinget gennemfører med den nye stormflods- og stormfaldslov anbefalingerne fra ”Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne”. Loven har til formål at fremtidssikre og modernisere katastrofeordningerne ved stormflod, oversvømmelse og stormfald.

Loven betyder blandt andet, at de tre katastrofeordningers dækningsomfang, organisering og finansiering tydeliggøres. Hermed får bolig- og skovejere, forsikringsselskaber og myndigheder fremover større klarhed over ordningernes indhold.

De vigtigste ændringer i lov om stormflod og stormfald er:

  • at boligejere nu får mulighed for at få erstattet løsøre i kældre godkendt til beboelse
  • at selvrisikoen for boligejerens udgifter til at begrænse skaderne efter oversvømmelse og stormflod afskaffes
  • at der indføres klageadgang for sager om oversvømmelser fra vandløb og søer
  • at det bliver hurtigere og mere præcist at erklære stormfald
  • at det ved generationsskifte bliver muligt for den nye ejer at tegne en stormfaldsforsikring, selv om den tidligere ejer har fravalgt en sådan forsikring
  • at reglen om, at 1/60 af skovejerens areal skal fratrækkes ved opgørelsen af skade af væltede træer, bortfalder
  • at stormflods- og oversvømmelsesordningen fortsat finansieres af årlige bidrag, der dog nu skal udgøre 60 kr., indtil der er opbygget en pulje på 500 millioner kr.

Læs mere om lovens betydning for boligejeren her: Ny lov giver bedre vilkår for stormflods- og oversvømmelsesramte

Læs den vedtagne lov her: L 87 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

kontakt

Henriette Soja

Partner (H)

Line Markert

Partner (L)