Energitilsynet har 30. januar 2018 taget stilling til betydningen af selskabsretlige kapitalændringer mv. for opgørelsen af indskudskapital. Det er Energitilsynets overordnede vurdering, at de selskabsretlige kapitalændringer kun bør påvirke størrelsen af den opgjorte indskudskapital, såfremt der er stillet flere eller færre midler til rådighed for varmevirksomheden af ejeren.

Energitilsynet har i en tilkendegivelse af 30. januar 2018 for første gang taget stilling til, om selskabsretlige kapitalændringer skal tillægges betydning ved opgørelsen af indskudskapitalen.

Energitilsynet tilkendegiver, at det generelt ved opgørelsen af indskudskapitalen gælder, at den eksisterende indskudskapital ikke påvirkes af en ændring i virksomhedsform eller af selskabsretlige kapitalændringer, når de alene bygger på enten en ny vurdering af virksomhedens værdi eller en overførsel af selskabets egenkapital til selskabskapital.

Energitilsynet behandler følgende konkrete selskabsretlige kapitalændringer, der i visse tilfælde udgør indskudskapital: kapitalforhøjelse til overkurs, kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld og kapitalforhøjelse ved fusion.

I forhold til kapitalforhøjelse til overkurs har Energitilsynet tilkendegivet, at hvis typen af selskabsretlig kapitalforhøjelse kan påvirke indskudskapitalen, vil indbetalt overkurs i sammenhæng hermed udgøre indskudskapital.

Er der tale om kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld, udgør det som udgangspunkt en forøgelse af indskudskapitalen, medmindre selskabet på tidspunktet for gældskonverteringen må anses for nødlidende.

Det kan afklares ved at forhøre sig hos ansøgeren, om der på konverteringstidspunktet var tvivl om, hvorvidt driften kunne fortsætte det næste år. Kun hvis svaret eller andre omstændigheder konkret giver grundlag for det, skal spørgsmålet undersøges nærmere.

Problemstillingen kan give anledning til nærmere overvejelser om tilrettelæggelsen af dispositionerne i en sådan situation.

For kapitalforhøjelse ved fusion gælder, at fusion med kapitalforhøjelse alene baseret på værdien af ophørende selskaber ikke ændrer den samlede indskudskapital, når selskaberne består af varmeforsyningsvirksomheder.

De principper for kapitalselskaber, som Energitilsynet opstiller i notatet, vil kunne anvendes for øvrige virksomhedsformer, hvor det er relevant.

kontakt

Line Markert

Partner (L)

Eigil Worm

Senioradvokat (L)