Grønland: Nye regler for CVR-registrering og modernisering af selskabslovgivningen – hvad betyder det for grønlandske virksomheder?

Registrering af grønlandske virksomheder i CVR

Grønlandske virksomheder registreres fremover i CVR ligesom danske virksomheder. Ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2018, hvor Grønlands Erhvervsregister (GER) lukkes ned.

Eksisterende grønlandske virksomheder overgår automatisk til CVR, hvor de eksisterende GER-numre konverteres til CVR-numre.

De grønlandske kapitalselskaber (A/S og ApS mv.) er allerede i dag - udover at være registreret i GER - også registeret i CVR med et A/S- eller ApS-registreringsnummer.

GER indeholdt ca. 6000 aktive juridiske enheder, hvoraf godt halvdelen var enkeltmandsvirksomheder og ca. 1000 kapitalselskaber. De resterende var registrerede med en række andre virksomhedsformer såsom interessentskaber, kommanditselskaber, fonde og offentlige enheder.

Modernisering af selskabslovgivningen: Sådan påvirkes grønlandske virksomheder

Grønlandske selskaber får nu snart de samme muligheder, som har været gældende for danske selskaber siden 2010, hvor selskabsloven i dens nuværende form trådte i kraft i Danmark.

Erhvervsstyrelsen vil i begyndelsen af 2018 udmelde en konkret dato for, hvornår selskabsloven sættes i kraft for Grønland. I den forbindelse sker ligeledes en opdatering af årsregnskabsloven og loven om erhvervsdrivende fonde.

For grønlandske selskaber vil det bl.a. betyde:

  • Lavere kapitalkrav for anpartsselskaber (min. kr. 50.000)
  • Mulighed for delvis indbetaling af selskabskapital ved stiftelse (min. 25%), mens resten skal indbetales efterhånden, som selskabet får behov for midlerne (med ejerhæftelse)
  • Mulighed for at stifte iværksætterselskaber (IVS) med stiftelseskapital på 1 kr.
  • Mulighed for stemmeløse aktier
  • Tilsynsråd som nyt muligt ledelsesorgan
  • Administrative lempelser for dokumentudarbejdelse ved fx fusion og spaltning
  • Offentligt ejerregister
  • Ejeraftaler vil ikke være bindende for selskabet og de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen.

Der kan derfor være behov for et servicetjek af eksisterende ejeraftaler og vedtægter for at sikre, at aftalte særlige rettigheder/pligter også kan håndhæves over for selskabet og den øvrige ejerkreds ved konflikt eller uenighed.

Horten bistår i sager vedrørende grønlandske retsforhold, herunder registreringer vedrørende selskaber mv. Vi står gerne til rådighed for evt. servicetjek og spørgsmål til CVR-registrering og modernisering af selskabslovgivningen i Grønland.

Kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner