To forsyningsselskaber har fået bøder på samlet 8 mio. kr. for at gennemføre en anmeldelsespligtig fusion i 2012 uden den lovpligtige fusionsanmeldelse. En klar påmindelse om, hvor vigtigt det er at have fokus på konkurrencereglerne ved fusioner, opkøb, frasalg, joint ventures og lignede transaktioner – også i forsyningssektoren.

I 2012 erhvervede SEAS NVE Holding A/S (SEAS NVE) og Syd ENERGI Holding A/S (SE) i fællesskab selskabet ChoosEV. Selskabet hedder i dag Clever A/S og leverer ladeløsninger til elbiler.

Fusionen var anmeldelsespligtig - både efter den daværende og den nuværende konkurrencelov - og burde have været anmeldt inden gennemførslen i 2012.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog først den 14. august 2017 en forenklet anmeldelse af fusionen, som efterfølgende blev godkendt den 23. august 2017. 

Forbuddet mod at gennemføre fusion uden anmeldelse og godkendelse

Fusioner, der er omfattet af konkurrenceloven, er underlagt fusionskontrol. Det betyder, at fusionen skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, efter fusionsaftalen er indgået, og før fusionen gennemføres, jf. § 12b, stk. 1. Fusionen må ikke gennemføres, hverken før den er anmeldt, eller før Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 5, 1. pkt.

Manglende anmeldelse af en sådan fusion eller gennemførsel af fusionen, inden konkurrencemyndighedernes godkendelse foreligger, sanktioneres med bøde.

Bøder for manglende fusionskontrol

De to energiselskaber har selv henvendt sig til myndighederne og erkendt overtrædelsen. Det udgør en formildende omstændighed ved strafudmålingen, men selskaberne bliver ikke fritaget for straf, selvom fusionen nu er blevet godkendt.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) sigtede den 20. juni 2018 SEAS NVE og SE for overtrædelsen, og begge virksomheder har hver især valgt at acceptere et bødeforelæg på 4 mio. kr.

Bødernes størrelse tager hensyn til overtrædelsens grovhed, varighed og energiselskabernes omsætning. Som nævnt ovenfor har det været en formildende omstændighed, at de to energiselskaber selv henvendte sig til myndighederne og erkendte overtrædelsen. Det følger af forarbejderne til konkurrenceloven, at tilsidesættelse af anmeldelsespligten må betragtes som en alvorlig overtrædelse. Det bødemæssige grundbeløb for en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven udgør mellem 4 og 20 mio. kr. Bøderne er således udtryk for en mild sanktion.

Bøderne er det første eksempel på bødeniveauet for overtrædelse af konkurrencelovens regler om manglende anmeldelse af en fusion efter strafskærpelserne på konkurrencelovsområdet, som trådte i kraft 1. marts 2013.

Hvornår skal en fusion anmeldes?

Fusionsbegrebet er bredt og omfatter ikke kun transaktioner, hvor to uafhængige virksomheder lægges sammen til en virksomhed. I dansk ret og i EU-retten er kontrolskifte det udslagsgivende moment. Det vil sige, at der er tale om en fusion, når der direkte eller indirekte er et kontrolskifte i ejerskabet for en virksomhed.

Overdragelser af minoritetsaktieposter er også omfattet, hvis overdragelsen medfører et kontrolskifte i virksomheden. Joint ventures er også blandt de transaktioner, som kan være omfattet af fusionsbegrebet, hvis de varetager samtlige af en virksomheds funktioner og oprettes på et varigt grundlag.

En transaktion omfattet af fusionsbegrebet skal anmeldes til konkurrencemyndighederne, hvis de deltagende virksomheders omsætning overskrider tærskelværdierne. Efter konkurrencelovens § 12 skal en fusion anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, når:

  • de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 900 mio. kr., og mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 100 mio. kr.

eller

  • mindst én af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8 mia. kr., og mindst én af de øvrige deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning på verdensplan på mindst 3,8 mia. kr.

Deltagende virksomheder er de virksomheder, der direkte deltager i fusionen. For købers vedkommende er det derfor koncernomsætningen, og for sælgers vedkommende er det kun omsætningen, som hører til den del af virksomheden, der sælges til køber.

Se fusionstærsklerne for andre EU-jurisdiktioner her:

kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Line Markert

Partner (L)

Marie Løvbjerg

Director, advokat