Energistyrelsen udgav den 6. juli 2018 en opdateret vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Den beskriver beregningsmetoden og valget af forudsætninger ved udarbejdelse af samfundsøkonomiske analyser af projekter på energiområdet. Vejledningen har særligt fokus på projekter, der skal leve op til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsens krav til varmeforsyningsprojekter.

Formålet med Energistyrelsens vejledning er at sikre, at samfundsøkonomiske analyser i projektforslag er transparente og sammenlignelige og samtidig viser, om projektforslaget lever op til projektbekendtgørelsens krav om at være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Hvad er en samfundsøkonomisk analyse?

En samfundsøkonomisk analyse er en vurdering af et projekts samfundsmæssige fordele og ulemper – en analyse af projektets samlede konsekvenser for samfundet. Beregningerne af den samfundsøkonomiske konsekvens af et projekt laves på baggrund af et skøn af en række parametre, herunder investeringsomkostninger, brændselspriser, CO2-kvotepris, forventet levetid for investeringer, miljøeffekter m.m.

Ændringer på en række områder

Energistyrelsens opdaterede vejledning adskiller sig fra den forrige ved at tydeliggøre en række centrale områder – særligt i forhold til dokumentation og begrundelser for de trufne valg i forbindelse med projektet.

Ændringerne omfatter bl.a.:

  • at kravene til dokumentation er præciseret og styrket, og der er større krav til begrundelse for de valgte forudsætninger
  • fokus på at inddrage alle alternativer til projektet i projektforslaget, og man er derfor forpligtet til at begrunde fravalg af relevante alternativer
  • at det faktiske, forventede varmebehov anvendes, hvis det kan opgøres
  • at de fulde investeringsomkostninger medtages i beregningerne ved opgørelse af omkostningsfordeling ved kraftvarme – kun elindtægten skal fradrages
  • at når investeringsomkostninger opgøres, kræves der nærmere dokumentation for grundlaget for de forudsatte anlægsomkostninger.

Opdateret vejledning gælder for alle nye projektforslag

Den nye vejledning er gældende fra den 6. juli 2018 og gælder derfor for nye projektforslag, der er bliver sendt til behandling ved kommunen fra og med den dato. Projektforslag, der allerede er sendt til behandling ved kommunen, kan færdigbehandles efter vejledningen fra 2005.

Det forventes, at en opdateret udgave af de samfundsmæssige beregningsforudsætninger offentliggøres i september 2018.

Læs Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2018.

kontakt

Line Markert

Partner (L)

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

René Frisdahl Jensen

Partner (L)