I ny principiel dom vedrørende spildevandsselskabernes forpligtelser ved byudvikling af erhvervsejendomme til boliganvendelse fastslår Københavns Byret, at spildevandsselskaberne ved omdannelse af en tilsluttet erhvervsejendom ikke er forpligtet til at føre stik frem til de nye boligmatrikler. Det er derfor i overensstemmelse med betalingsloven, at spildevandsselskabet ved en efterfølgende overtagelse ikke betaler for det spildevandsanlæg, som bygherre opfører til forsyning af de nye boligmatrikler og -enheder.

Sagen drejede sig om omdannelse af det tidligere Grønttorvet i Valby til en ny bydel med ca. 2.200 nye boliger. Da Grønttorvet blev etableret i 1950'erne blev ejendommen tilsluttet spildevandsforsyningsnettet.

HOFOR Spildevand A/S (HOFOR) og Ny Valby Byudvikling, der ejer ejendommen, hvor den nye bydel er under opførelse, indgik aftale om, at HOFOR efter opførelsen af det spildevandsanlæg, som skulle forsyne de nye boligejendomme, skulle overtage anlægget, og herefter fremadrettet eje, drive og vedligeholde anlægget. Parterne var imidlertid ikke enige om, hvorvidt der skulle betales godtgørelse for spildevandsanlægget ved overdragelsen.

Retssagen drejede sig derfor om, hvorvidt HOFOR var forpligtet til at føre stik frem til grundgrænsen for de nye boliger og som en konsekvens heraf var forpligtet til at betale godtgørelse for spildevandsanlæggets værdi ved en overtagelse efter opførelse som privat byggemodning. Under sagen gjorde HOFOR gældende, at forsyningspligten for spildevandsselskabet var opfyldt ved fremføring af stik til den samlede ejendom, og at udstykning af nye ejendomme inden for den oprindelige ejendoms skelgrænser, ikke udløste krav på yderligere fremføring af stik.

Problemstillingen er principiel og har givet anledning til mange tvister blandt spildevandsselskaber og ejendomsudviklere, særligt de seneste år efter Højesterets dom i den såkaldte Kolding Business Park-dom, U 2013.1332 H. Her fandt Højesteret, at der ikke kan opkræves yderligere tilslutningsbidrag ved omdannelse af allerede tilsluttede erhvervsejendomme til boliganvendelse.

Mange spildevandsselskaber har ligesom HOFOR haft den praksis, at ligesom en sådan erhvervsejendom anses for færdig tilsluttet i relation til betaling af tilslutningsbidrag, så må ejendommen anses for fuldt forsynet med det stik, der er fremført til den oprindelige grundgrænse.

Københavns Byret gav HOFOR medhold

Retten gav HOFOR medhold i deres synspunkt og fandt efter bl.a. en gennemgang af forarbejderne til miljøbeskyttelseslovens § 32b, stk. 1, at forsyningspligten ikke indebærer en pligt for spildevandsselskabet til at føre stik frem til udstykninger fra en allerede tilsluttet ejendom. HOFOR havde opfyldt sine forsyningsforpligtelser ved den oprindelige forsyning af Grønttorvet og var derfor ikke forpligtet til at opføre det spildevandsanlæg, som skulle etableres til forsyning af de nye boligparceller, der blev udstykket fra ejendommen.

Derudover fastslog retten, at betalingslovens § 6 og angivelserne i bestemmelsen om godtgørelse for anlæggets værdi ved overtagelse ikke indebærer en forpligtelse for HOFOR til at betale for overtagelse af et nyopført anlæg på samme ejendom – uanset at det opføres i forbindelse med udstykninger fra ejendommen.

Retten lagde ved fortolkningen af betalingslovens § 6 vægt på formålet med indførelsen af betalingsloven og herunder ønsket om at skabe rimelige og ligelige økonomiske vilkår mellem ejerne af de private spildevandsanlæg og for deltagerne i kloakforsyningen som helhed.

Principiel dom

Dommen, der blev afsagt den 28. juni 2018, har betydning for alle landets spildevandsselskaber, da den indeholder en principiel stillingtagen til spildevandsselskabernes forsynings- og betalingsforpligtelser i sammenhæng med omdannelse af tidligere erhvervsejendomme til boliganvendelse.

På grund af sagens principielle rækkevidde medvirkede tre byretsdommere i den enstemmige afgørelse.

DANVA optrådte i sagen som biintervenient til støtte for HOFORs synspunkter.

I næste nummer af Ret & Indsigt bringer vi en artikel, der blandt andet forholder sig til dommens konsekvenser i forhold til igangværende og afsluttede sager om omdannelse af erhvervsejendomme til boliganvendelse. Dommen vil have betydning, uanset om den måtte blive anket til landsretten, hvilket endnu ikke er afklaret. Ankefristen udløber den 26. juli 2018.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dommen er du velkommen til at kontakte advokat Marie Bockhahn på mbb@horten.dk, der repræsenterede HOFOR i sagen.

kontakt

Poul Hvilsted

Advokat (H)

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)