Det er blevet sommer, og en - måske - længe ventet sommerferie er efterhånden godt i gang for de fleste. I den anledning har vi nedenfor samlet et lille udpluk af offentligretlige nyheder, relevant lovgivning og retspraksis fra det første halvår af 2018, som vi håber, at du har lyst til at (gen)læse. Rigtig god sommer! 

Gaver til offentligt ansatte

Det er vigtigt, at både politikere og medarbejdere kender rammerne for, hvornår de må tage imod en gave - og hvornår de ikke må. Rammerne er snævre og hænger tæt sammen med ønsket om at sikre borgernes og virksomheders tillid til den offentlige forvaltning. I februar 2018 skrev vi en nyhed om problemstillingen, hvor vi kom med en række praktiske eksempler og et par gode råd.

Du kan læse nyheden i fuld længde her: Retningslinjerne for gaver til offentligt ansatte

Delaftale om sikring af fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører

Som opfølgning på regeringens udspil fra september 2017 om strammere regler for offentlig erhvervsvirksomhed og sikring af fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører blev der primo april 2018 indgået en politisk delaftale på området. Som led i delaftalen blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan offentlige aktørers adgang til at gå ind på det private marked kan begrænses. Arbejdsgruppen kommer med sine anbefalinger efter sommerferien.

Læs mere om delaftalen her: Delaftale om sikring af fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører

Havnelovsudvalgets rapport offentliggjort

I maj 2018 offentliggjorde transport-, bygnings- og boligministeren Havnelovsudvalgets anbefalinger til ændringer af havneloven. De væsentligste anbefalinger går på at indføre nye regler for organiseringen af de større kommunale erhvervshavne, idet det anbefales, at disse havne fremover skal være organiseret som aktieselskaber. Vi forventer, at der vil ske mindre justeringer i havneloven i efteråret. Dog vil der først blive gennemført en større reform, når der måtte blive indgået en politisk aftale om det.

Du kan læse mere om Havnelovsudvalgets anbefalinger her: Havnelovudvalgets rapport er offentliggjort. Desuden er du velkommen til at tilmelde dig vores LinkedIn-gruppe "Havnereform".

Seneste praksis om aktindsigt

Horten gennemgår løbende seneste praksis om aktindsigt og giver i vores nyhedsserie et sammendrag af nye, relevante udtalelser med særligt fokus på det kommunale område.

I vores seneste nyhed fra maj 2018 kunne vi bl.a. fortælle:

  • at Ankestyrelsen fandt, at et afslag på aktindsigt i kontaktoplysninger, herunder e-mailadresser og telefonnumre, ikke var berettiget, da der ikke var udøvet et skøn efter § 30, nr. 1,
  • at Folketingets Ombudsmand fandt, at et afslag på aktindsigt i et politisk debatoplæg ikke var berettiget, da sagen burde have været behandlet efter miljøoplysningsloven, og
  • at Københavns Byret fandt, at et afslag på aktindsigt i materiale om kampfly efter ressourcereglen var berettiget, da behandlingen af sagen ville medføre et ekstraordinært ressourceforbrug.

Du kan læse vores seneste nyhed samt finde links til Hortens tidligere opdateringer om aktindsigt her: Her er seneste praksis om aktindsigt - maj 2018

Ekspropriationsudvalgets anbefalinger offentliggjort

Ekspropriationsudvalgets rapport om ekspropriation efter planloven blev offentliggjort i juni 2018. Rapporten indeholder en række anbefalinger, som sigter på at forbedre borgernes retssikkerhed i forbindelse med ekspropriation. I forbindelse med offentliggørelsen tilkendegav den daværende erhvervsminister, at regeringen støttede, at alle udvalgets anbefalinger blev gennemført.

Der forventes at blive fremsat et lovforslag, der gennemfører de mindre komplekse anbefalinger allerede i oktober 2018. De mere omfattende ændringer kræver yderligere forberedelse.

Du kan læse mere om Ekspropriationsudvalgets anbefalinger her: Otte anbefalinger til at forbedre borgernes retssikkerhed ved ekspropriation

Ny praksis om rækkevidden af forsyningspligt

Københavns Byret afsagde ultimo juni 2018 dom i en principiel sag vedrørende spildevandsselskabernes forpligtelser ved byudvikling, hvor erhvervsejendomme omdannes til boliger.

Retssagen drejede sig konkret om, hvorvidt et spildevandsselskab var forpligtet til at føre stik frem til grundgrænsen for nye boliger og derfor var forpligtet til at betale for spildevandsanlæggets værdi ved en overtagelse efter opførelse som privat byggemodning. Spildevandsselskabet gjorde gældende, at forsyningspligten for spildevandsselskabet var opfyldt ved fremføring af stik til den samlede ejendom, og at udstykning af nye ejendomme inden for den oprindelige ejendoms skelgrænser ikke udløste krav på yderligere fremføring af stik. Byretten gav spildevandsselskabet medhold. Dommen er anket.

Specialistadvokat Marie Bockhahn
repræsenterede spildevandsselskabet (HOFOR) i sagen.

Du kan læse mere om dommen her: Principiel dom om forsyningspligt

Horten åbner i Aarhus

I slutningen af juni 2018 kunne vi annoncere, at Horten nu også åbner kontor i Aarhus. Vi glæder os over åbningen og ser frem til et tættere samarbejde med vores klienter i Jylland.

Du kan her læse mere her: Horten i vækstoffensiv

Millionbøder til forsyningsselskaber for ikke at anmelde fusion

To forsyningsselskaber blev i starten af juli 2018 pålagt bøder på samlet 8 mio. kr. for at have gennemført en anmeldelsespligtig fusion i 2012 uden den lovpligtige fusionsanmeldelse.

Fusioner, der er omfattet af konkurrenceloven, er underlagt fusionskontrol, og de skal derfor anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, før fusionen gennemføres. Krav om fusionskontrol gælder også forbrugerejede og offentligt ejede selskaber.

De to bøder er en påmindelse om, hvor vigtigt det er at have fokus på konkurrencereglerne ved fusioner, opkøb, frasalg, joint ventures og lignende transaktioner.

Du kan læse mere om sagen her: Millionbøder til forsyningsselskaber for ikke at anmelde fusion

De kommunale "grundlove"

Økonomi- og Indenrigsministeriet udstedte den 6. juli 2018 helt nye lovbekendtgørelser af de kommunale "grundlove": Lov om kommunale og regionale valg, Lov om kommunernes styrelse og Regionsloven.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner (L)