Arbejdsretten har for nylig taget stilling til lovligheden af varslede konflikter for arbejde, der var dækket af en konkurrerende fagforening under samme hovedorganisation.

De faglige organisationer kan foretage lovlige kampskridt – strejke og blokade – for at opnå en overenskomst på områder, hvor en virksomhed endnu ikke har indgået en overenskomst.

Det er imidlertid fast antaget i praksis, at det som udgangspunkt ikke er lovligt at konflikte til støtte for indgåelse af en overenskomst, hvis virksomheden allerede har indgået en overenskomst, der dækker arbejdet, og overenskomsten er indgået med en konkurrerende organisation, som hører under samme hovedorganisation.

Det er dog muligt at fravige det udgangspunkt, hvis der foreligger meget stærke grunde hertil. Arbejdsretten skulle i sagen tage stilling til, om der konkret var grundlag for at fravige ovennævnte udgangspunkt.

Grundlag var ikke tilstrækkeligt stærkt til at betragte konflikten for lovlig

Ét ud af flere koncernselskaber havde tiltrådt Industriens Overenskomst. Som led i en omstrukturering blev en række af koncernselskaberne fusioneret, hvorefter det fortsættende selskab var det, der havde tiltrådt Industriens Overenskomst. Det betød, at en række medarbejdere blev omfattet af Industriens Overenskomst, selvom det var tvivlsomt, om det var den rette overenskomst for dem alle.

En konkurrerende fagforening under samme hovedorganisation varslede på den baggrund konflikt, hvilket, virksomheden mente, var ulovlig. Fagforeningen var af den opfattelse, at tvivlen, om hvilken af de to overenskomster det omhandlede arbejde retteligt hørte under, var en meget stærk grund, der kunne berettige til konflikt.

Arbejdsretten afviste at undersøge, hvilken af de to overenskomster det konkrete arbejde henhørte under. Arbejdsretten lagde til grund, at den opståede tvivl ikke var tilstrækkeligt tungtvejende til at fravige udgangspunktet om, at kampskridt i en sådan situation ikke er lovlige, men fandt ikke grundlag for at tildele den faglige organisation en bod.

Med FTF's og LO's kommende fusion bliver det interessant at se, hvorvidt Arbejdsretten fastholder den hidtidige praksis om, at der skal stærke grunde til at fravige udgangspunktet om, at det ikke er lovligt at konflikte til støtte for indgåelse af en overenskomst, hvis virksomheden allerede har indgået en overenskomst, der dækker arbejdet, og overenskomsten er indgået med en konkurrerende organisation, som hører under samme hovedorganisation.

kontakt

Michelle Seidelin

Advokat