Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har anmodet Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke Vestre Landsret dom til Højesteret.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har torsdag den 21. juni 2018, meddelt, at de ønsker at anke Vestre Landsrets dom vedrørende Elsam A/S' (herefter Elsam) elpriser til Højesteret. I dommen fandt Vestre Landsret – i modsætning til Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet og Sø- og Handelsretten – frem til, at konkurrencemyndighederne ikke med den fornødne sikkerhed havde bevist, at Elsam havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for engroshandel af el vest for Storebælt. Med andre ord fandt landsretten ikke, at Elsam havde opkrævet urimeligt høje priser på den nordiske elbørs, Nord Pool, i perioden fra 1. januar 2005 til 30. juni 2006.

Allerede tilbage i 2016 anmodede Elsam – med støtte fra Konkurrencerådet - Højesteret, om at realitetsbehandle Sø- og Handelsrettens dom. Højesteret afviste dog dengang, at dommen kunne indbringes for Højesteret som 2. instans. Højesteret fandt ikke på daværende tidspunktet, at sagens afgørelse ville være af principiel karakter og have generel betydning for retsanvendelsen og -udviklingen eller i øvrigt indebære en væsentlig samfundsmæssig rækkevidde.

Det forventes, at Procesbevillingsnævnet vil afgøre, hvorvidt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan anke Vestre Landsrets dom i efteråret 2018.

Overblik over Elsam-sagerne

Den omtalte Elsam-sag, som senest er afgjort ved Vestre Landsret, er ikke den eneste sag som konkurrencemyndighederne har indledt mod Elsam. Der har de senste 15 år verseret tre konkurrencesager mod Elsam. Her er en historisk gennemgang af Elsam-sagerne:

2003

 • Elsam I: Konkurrencerådet undersøger, om Elsam har misbrugt sin dominerende stilling på markedet for salg af el vest for Storebælt ved at have opkrævet urimeligt høje engrospriser i perioden 2000-2001. Under sagens behandling afgiver Elsam tilsagn om fastsættelsen af fremtidige indmeldelser af bud på den nordiske elbørs, Nord Pool. Konkurrencerådet finder på baggrund af de afgivne tilsagn samt Elsams manglende erfaring med det nyligt liberaliserede marked ikke grundlag for at fortsætte undersøgelserne, hvorfor rådet undlader at træffe afgørelse i sagen.

2004

 • Fusion: Konkurrencerådet godkender Elsams fusion med NESA A/S på baggrund af en række tilsagn – heriblandt salg af decentrale kraftvarmeværker samt overdragelse af NESAs ejerandele i Elkraft System og transmission til en uafhængig virksomhed.

2005

 • Elsam II: Konkurrencerådet opsiger tilsagnsaftalen med Elsam indgået i 2003 og træffer afgørelse om, at Elsam i perioden 1. juli 2003 - 31. december 2004 har anvendt en prisstrategi, der indebærer, at Elsam har opnået en pris, der var urimeligt høj, da prisen væsentligt oversteg Elsams omkostninger. Derudover meddeler Konkurrencerådet Elsam et påbud, der fastsætter et prisloft på Elsams fremtidige priser på Nord Pool.

2006

 • Elsam II: Konkurrenceankenævnet ophæver Konkurrencerådets afgørelse, herunder Konkurrencerådets påbud om prisloft.
 • Fusion: Europa-Kommissionen godkender Elsams fusion med DONG Energy A/S på baggrund af en række tilsagn, der dog alene vedrører DONG's naturgasaktiviteter.

2007

 • Elsam III: Konkurrencerådet træffer afgørelse om, at Elsam i perioden 1. januar 2005 – 31. december 2006 har misbrugt en dominerende stilling på markedet for engrossalg af el vest for Storebælt ved at have opkrævet urimeligt høje priser.

2008

 • Elsam III: Konkurrenceankenævnet stadfæster konkurrencerådets afgørelse for perioden 1. januar 2005 – 30. juni 2006 og ophæver samt hjemviser afgørelsen for perioden 2. halvår af 2006. Elsam indbringer kendelsen for Sø- og Handelsretten.
 • Erstatningssag: 1106 virksomheder og kommuner rejser med Energi Danmark, OK og Scanenergi i spidsen en erstatningssag mod Elsam ved Sø- og Handelsretten sideløbende med Elsam III. Erstatningssagen afventer en eventuel Højesteretsdom af Elsam III.

2016

 • Elsam III: Sø- og Handelsretten stadfæster Konkurrenceankenævnets kendelse om, at Elsams prisstrategier på den nordiske elbørs, Nord Pool, medførte urimeligt høje priser. Elsam anmoder Højesteret om, at Sø- og Handelsrettens dom kan behandles ved Højesteret som 2. instans.
 • Elsam III: Højesteret afviser, at Sø- og Handelsrettens dom kan indbringes for Højesteret som 2. instans. Højesteret finder ikke, at sagens afgørelse vil have principiel karakter samt generel betydning for retsanvendelsen og -udviklingen eller i øvrigt vil indebære en væsentlig samfundsmæssig rækkevidde.
 • Elsam III: Elsam indbringer Sø- og Handelsrettens dom for Vestre Landsret.

2017

 • Navneskifte: DONG Energy A/S skifter navn til Østed A/S.

2018

 • Elsam III: Vestre Landsret ophæver Sø- og Handelsrettens dom, da konkurrencemyndighederne ikke med den fornødne sikkerhed har bevist, at Elsam har opkrævet urimeligt høje priser i perioden fra 1. januar 2005 til 30. juni 2006.
 • Elsam III: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmoder Procesbevillingsnævnet om anketilladelse (3. instansbevilling) til Højesteret.

kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)