Med virkning fra den 1. juli 2018 får Arbejdstilsynet mulighed for at pålægge virksomheder dagbøder, hvis de ikke efterkommer et påbud om anmeldelse til RUT-registret.

Udenlandske virksomheder, som midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark, har siden 2008 været forpligtet til at foretage anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Formålet med registrering i RUT er bl.a. at give myndighederne mulighed for at kontrollere og håndhæve, at dansk lovgivning overholdes af udenlandske virksomheder.

Erfaringer fra Arbejdstilsynet viser dog, at der stadig er udenlandske virksomheder, som vedvarende vælger ikke at foretage anmeldelse i RUT. En sådan undladelse kan i dag medføre én bøde på ca. 10.000 kr., og på grund af forbuddet mod dobbelt strafforfølgning kan samme virksomhed ikke pålægges flere bøder for samme forseelse.

Sanktionsmuligheder styrkes

Folketinget har derfor vurderet, at der er behov for at skærpe reglerne og styrke Arbejdstilsynets sanktionsmuligheder for på den måde at fremtvinge anmeldelse i RUT.

Fra den 1. juli 2018 vil det således være muligt for Arbejdstilsynet at tildele virksomheder, som ikke har foretaget anmeldelse, påbud om, at anmeldelse skal ske straks.

Undlader virksomheden fortsat at foretage anmeldelse til RUT, vil Arbejdstilsynet kunne pålægge virksomheden dagbøder (såkaldte tvangsbøder), indtil påbuddet efterkommes. Det forudsættes, at bøderne fastsættes til ikke under 1.000 kr. dagligt.

Da virksomheder ikke skal kunne unddrage sig anmeldelse i RUT ved for eksempel at klage over et påbud om anmeldelse eller tildeling af tvangsbøder, vil sådanne klager ikke have opsættende virkning.