Østre Landsret har fastslået, at arbejdsgiver ikke kan modregne tabt refusion i en medarbejders løn, uanset at det skyldes medarbejderens manglende medvirken ved kommunens opfølgning.

En medarbejder havde under en sygemelding undladt at udfylde kommunens oplysningsskema til brug for udbetaling af sygedagpenge. Den manglende medvirken til kommunens opfølgning var ikke undskyldelig, og medarbejderen mistede derfor sin ret til at modtage sygedagpenge.

En arbejdsgivers ret til refusion for betaling af løn under sygdom gælder kun i det omfang, medarbejderen ellers ville have haft ret til sygedagpenge. Derfor kunne arbejdsgiveren ikke opnå refusion.

Arbejdsgiver modregnede sit tab i medarbejderens løn

Arbejdsgiveren begrundede under retssagen sin modregning med, at medarbejderen havde påført arbejdsgiveren et tab i form af mistet refusion. Arbejdsgiveren mente derfor – med henvisning til bl.a. den almindelige loyalitetspligt i kontraktforhold – at have ret til at modregne et tilsvarende beløb i medarbejderens løn.

Lovgivers valg, at arbejdsgivere risikerer at miste refusion

Østre Landsrets udtalte, at en arbejdsgivers krav på at modtage refusion for løn efter sygedagpengeloven alene er et afledt krav af medarbejderens krav på at modtage sygedagpenge. Østre Landsret udtalte videre, at lovgiver ifølge forarbejderne har været bekendt med – og dermed accepteret – risikoen for, at arbejdsgiveren mister refusion for sin lønudbetaling.

Modregning i løn kræver udtrykkelig hjemmel i lov, aftale eller overenskomst

Østre Landsret nåede frem til, at der i funktionærlovens § 5 ikke er en almindelig adgang til modregning efter de obligationsretlige regler. Østre Landsret fastslog videre, at en arbejdsgiver derfor ikke uden udtrykkelig hjemmel i lov, aftale eller overenskomst kan modregne eventuelle krav i sine medarbejderes løn.

Én dommer ville acceptere modregningen

Dommen er udtryk for to ud af tre landsretsdommeres mening. Den tredje dommer mente, at arbejdsgiveren – som følge af almindelige erstatningsretlige principper samt reglerne om modregning – havde været berettiget til at modregne sit tab i medarbejderens løn. Dommeren lagde bl.a. vægt på, at arbejdsgiveren havde sikret, at medarbejderen trods modregningen ved hver lønudbetaling stadig havde haft penge til sine nødvendige leveomkostninger.