Regeringen har indgået økonomiaftaler med henholdsvis Danske Regioner og KL, som fastsætter de økonomiske rammer for danske regioner og kommuner for 2019. Vi fremhæver nogle af de væsentligste juridiske aspekter i aftalerne.

Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner samt aftalen mellem regeringen og KL har flere fællestræk:

Modernisering af det offentlige indkøb

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at der foreligger en national målsætning om, at det offentlige indkøb skal professionaliseres og effektiviseres i højere grad, end tilfældet er i dag. Parterne vil i efteråret 2018 fastlægge fælles måltal, der rækker frem mod 2025. Det skal blandt andet ske ved et samarbejde om fælles indkøbsaftaler og digitalisering af indkøb.

Fælles løsninger i den offentlige sektor

Regeringen, Danske Regioner og KL ønsker en udvidelse af det offentlige samarbejde på tværs af den offentlige sektor. Fælles løsninger – f.eks. tværkommunalt samarbejde – kan medføre øget kvalitetsudvikling og bidrage til en mere omkostningseffektiv og sammenhængende opgaveløsning.

Regeringen, Danske Regioner og KL vil i efteråret 2018 drøfte mulige nationale målsætninger for fælles løsninger som led i udviklingen af den offentlige sektor.

Konkurrenceudsættelse

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at konkurrence er en god måde at sikre fortsat kvalitetsudvikling, innovation og effektivisering af den offentlige opgaveløsning. Potentiale ved en øget konkurrenceudsættelse på det kommunale såvel som det regionale område skal derfor belyses.

Parterne er også enige om, at eventuelle lovgivningsmæssige barrierer for et hensigtsmæssigt samarbejde mellem regioner henholdsvis kommuner og private virksomheder skal afdækkes.

Offentlige-private samarbejder

Regeringen, Danske Regioner og KL mener, at det kan være hensigtsmæssigt, at der indgås offentlig-private samarbejder (OPP-samarbejder), og at der skal sættes mere fokus på området.

I aftalen mellem regeringen og Danske Regioner fremgår det, at der dog alene skal etableres OPP-samarbejder, når det vurderes at være mere omkostningseffektivt end andre organisationsformer.

Regeringen, Danske Regioner og KL vil få afdækket kommunernes og regionernes rammer for at benytte OPP-samarbejder ved offentlige projekter.

Forenkling af erhvervsfremmesystemet

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet, hvor antallet af politisk ansvarlige niveauer reduceres fra tre til to: Et decentralt niveau med en stærk kommunal forankring og staten.

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at aftalen er med til at sætte rammerne for en styrket og fokuseret erhvervsfremmeindsats, hvor virksomheder kan opnå en mere enkel og effektiv hjælp af højere kvalitet.

Aftalen indebærer blandt andet, at regionerne afskæres fra at udføre en selvstændig erhvervsfremmeindsats inden for turisme, der i stedet skal varetages gennem et samarbejde mellem kommunerne.

Regeringen vil søge det aftalt med parterne bag den politiske aftale, at regionerne blandt andet inden for kollektiv trafik, uddannelse, kultur og miljø fortsat kan ansøge om og deltage i projekter i relevant omfang.

Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner indeholder en oversigt over de regionale konsekvenser for lovgivningen som følge af aftalen om forenkling af erhvervsfremme.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner (L)