Ekspropriationsudvalgets rapport om ekspropriation efter planloven er nu offentliggjort, og udvalget kommer med en række anbefalinger, der sigter på at forbedre borgernes retssikkerhed i forbindelse med ekspropriation.

Udvalgets anbefalinger er:

Ændring af planlovens § 47

Det anbefales, at det skrives direkte ind i planlovens § 47, at ekspropriation kun må ske til fordel for samfundsmæssige interesser (almenvellet), og at der i lovbemærkningerne beskrives en række eksempler på, hvilke formål kommunerne kan ekspropriere til fordel for.

Få overblik over den nuværende ekspropriationsproces efter planlovens § 47 her

Der skal oplyses om lokalplanen kan danne grundlag for ekspropriation

Udvalget anbefaler, at indføre en pligt for kommunerne til at oplyse om det, hvis en lokalplan kan danne grundlag for ekspropriation. Dette skal fremgå – på generelt plan – af lokalplanredegørelsen.

Tidlig inddragelse af berørte borgere

Det anbefales, at den enkelte kommune tidligst muligt inddrager de berørte borgere, når kommunen har aktuelle overvejelser om at ekspropriere borgernes ejendom.

Solnedgangsklausul

Udvalget anbefaler, at der indføres regler om en "solnedgangsklausul". Det omfatter en frist på f.eks. fem år for, hvor lang tid der højst må gå, fra at kommunalbestyrelsen har vedtaget og offentliggjort lokalplanen, indtil kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om ekspropriation. Efter udløb af fristen vil ekspropriation alene kunne gennemføres, hvis det sker på grundlag af en ny lokalplan.

Enstrenget klagesystem

Det anbefales, at klagesystemet for ekspropriation efter planloven forenklet til et enstrenget klagesystem, så kommunernes ekspropriationsbeslutning og tilbud om ekspropriationserstatning kan indbringes for en samlet rekursinstans og derefter domstolene.

Ny ekspropriationslov

Udvalget anbefaler, at der igangsættes et lovforberedende arbejde med henblik på at samle de processuelle regler for ekspropriation i en ny ekspropriationsproceslov. Loven vil kunne omfatte både kommunale og statslige ekspropriationer.

Ny vejledning om ekspropriation

Ekspropriationsudvalget anbefaler, at der udarbejdes en ny skriftlig vejledning til kommunerne om ekspropriation.

Udgifter til sagkyndig bistand

Ekspropriationsudvalget anbefaler endelig, at muligheden for tilkendelse af passende godtgørelse for borgerens udgifter til sagkyndig bistand overvejes nærmere, og at der eventuelt indføres hjemmel til, at kommunerne kan tildele borgeren en sådan godtgørelse i særligt komplicerede sager.

I forbindelse med offentliggørelsen oplyste erhvervsminister Brian Mikkelsen, at regeringen kan tilslutte sig alle otte anbefalinger. Særligt i forhold til anbefalingen om en ny ekspropriationsproceslov vil regeringen nu nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal se nærmere på, hvordan processerne bedre kan struktureres fra start til slut, så de bliver mere effektive og overskuelige.

Partner Rikke Søgaard Berth har været medlem af Ekspropriationsudvalget.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)

Henriette Soja

Partner (H)

Tue Bing Trier

Director, advokat (L)