Ifølge Sø- og Handelsrettens dom fra 20. marts 2018 var Nissans afslag på at optage Daugaard Biler som autoriseret reparatør i strid med konkurrencereglerne. En grov misligholdelse af bilforhandleraftalen i en kombineret forhandler- og reparatøraftale gav ikke Nissan ret til at afvise Daugaard Biler som autoriseret Nissan-reparatør.

Selektiv distribution er en af de mest udbredte distributionsformer i bilbranchen. Det gælder både ved salg af biler og inden for reparation og vedligeholdelse. Typisk udvælger producenten sine forhandlere og reparatører på baggrund af kvalitative kriterier, eksempelvis mindstekrav til indretningen af værksted og lokaler, krav til serviceniveauet eller personalets uddannelse.

Kriterierne skal anvendes objektivt og ikke-diskriminerende. Derfor skal en forhandler eller en reparatør, som opfylder kriterierne, som udgangspunkt optages.

Når disse betingelser er opfyldt, er det selektive distributionssystem ikke i strid med konkurrencereglerne.

Tvisten om selektiv distribution mellem Nissan og Daugaard Biler

Tvisten mellem Nissan Nordic Europe OY (Nissan) og Daugaard Biler A/S (Daugaard Biler) drejede sig om, hvorvidt Daugaard Bilers misligholdelse af forhandleraftalen i en kombineret forhandler- og reparatøraftale berettigede Nissan til at opsige reparatøraftalen og afvise en ansøgning fra Daugaard Biler om genoptagelse som autoriseret Nissan-reparatør.

Nissan havde ophævet aftalen, fordi Daugaard Biler var ophørt med at sælge Nissans biler fra det forhandlersted, der var angivet i aftalen. Daugaard Biler solgte i stedet Nissans biler fra en adresse i et andet område. Retten var enig med Nissan i, at det forhold var af så grov en karakter, at Nissan var berettiget til øjeblikkeligt at ophæve forhandlerdelen af aftalen.

Retten: Afvisning af autoriseret reparatør var i strid med konkurrencereglerne

Retten var dog ikke enig i, at Daugaard Bilers misligholdelse af forhandleraftalen var af en sådan karakter, at det havde en afsmittende virkning på Daugaard Bilers status som autoriseret Nissan-reparatør. Retten fandt ikke, at adfærden gav grund til at tilsidesætte de konkurrenceretlige principper, der ligger til grund for reguleringen af distributionssystemer i bilbranchen.

Retten lagde navnlig vægt på, at Nissan ikke havde påvist, at Daugaard Biler ikke kunne opfylde Nissans kvalitative kriterier for autoriserede reparatører. Nissans afslag på at lade Daugaard Biler genindtræde som autoriseret reparatør var dermed i strid med konkurrencelovens § 6 og traktatens artikel 101, på trods af væsentlig misligholdelse af forhandleraftalen.

kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat