Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået politisk aftale om tilrettelæggelsen af en styrket og mere enkel erhvervsfremmeindsats med stærk kommunal forankring.

Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme fremsatte i april 2018 en række anbefalinger til en ny model for erhvervsfremmesystemet, som skulle styrke de danske virksomheder og sikre vækst og beskæftigelse. Læs Hortens nyhed om forenkling af erhvervsfremmesystemet her.

På baggrund af udvalgets anbefalinger indledte regeringen politiske drøftelser om den kommende model for et forenklet erhvervsfremmesystem. Regeringen og Dansk Folkeparti har nu nået en fælles forståelse af, hvordan erhvervsfremmeindsatsen skal tilrettelægges.

Overordnet set skal virksomhederne opleve et enklere erhvervsfremmesystem med højere kvalitet i ydelserne og med kommunerne i en nøglerolle.

Hovedelementerne i den politiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti


    Ny organisering

    Der bør ske en grundlæggende ændring af erhvervsfremmesystemets organisering. De tre politisk ansvarlige niveauer (kommuner, regioner og staten) skæres ned til to; et decentralt niveau med en stærk kommunal forankring og et statsligt niveau.

    Statslig erhvervsfremme

    Målet med at samle de statslige opgaver og forenkle ordningerne er at samle indgangen til den statslige erhvervsfremmeindsats. De seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd nedlægges og erstattes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Derudover udfases nogle af de nuværende ordninger. De højt specialiserede erhvervsfremmeordninger samles i staten - det gælder f.eks. internationalisering, kapitalformidling og innovation.

    Erhvervsfremmebestyrelsen får også en vigtig rolle i den decentrale erhvervsfremmeindsats. Blandt andet skal bestyrelsen fordele en del af de nationale midler til lokale indsatser. Erhvervsfremmebestyrelsen bliver også ansvarlig for at udarbejde en strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats med bidrag fra erhvervshusene.

    Kommunernes nøglerolle

    Kommunerne vil spille en nøglerolle i det nye erhvervsfremmesystem. Kommunerne skal fortsat være det lokale omdrejningspunkt for virksomhederne.

    Der skal etableres syv tværkommunale erhvervshuse og fem filialer. Erhvervshusene skal fungere som stærke kompetencecentre og tilbyde ydelser om virksomhedsdrift og -udvikling til alle virksomheder. De vil desuden fungere som virksomhedernes lokale indgang til erhvervsfremmesystemet. Her vil virksomhederne kunne få råd og vejledning, som kan hjælpe dem videre i deres arbejde med erhvervsfremme.

    Kommunerne kan fortsat drive erhvervsfremme inden for kommunen. Rækker indsatsen ud over kommunegrænsen, skal det være i overensstemmelse med den samlede decentrale erhvervsfremmestrategi.

    Digital erhvervsfremmeplatform

    Virksomhederne får adgang til information, vejledning og digitaliserede ydelser om opstart, drift og udvikling af virksomhed mv. på en ny digital erhvervsfremmeplatform, der skal drives som en fællesoffentlig digital indgang til erhvervsfremme.

    Turistfremmeindsats

    Den kommunale turismefremme skal konsolideres i 15-25 destinationsselskaber, som skal varetage den lokale indsats. Hermed skal turismefremmeindsatsen i højere grad ske i samarbejde mellem flere kommuner, så kommunerne i fællesskab kan løfte deres centrale rolle i forhold til udviklingen af stærke og attraktive destinationer i Danmark.

    Samtidig skal mere specialiserede kompetencer fastholdes og stilles til rådighed på nationalt niveau. Det gælder f.eks. Wonderful Copenhagen og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme. Man ønsker også at øge koordineringen og muligheden for at opnå synergier mellem disse organisationer.

    Der etableres en destinationsudviklingspulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som destinationsselskaber kan søge til lokale og tværgående turismeprojekter.

    Den videre proces for konsolideringen aftales mellem regeringen og Dansk Folkeparti, og det vil inden for disse rammer være op til kommunerne at aftale fælles destinationsselskaber inden udgangen af 2020.

    Læs den politiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner (L)

Malene Graff

Specialistadvokat