Efter anmodning fra Horten har Forbrugerombudsmanden i en forhåndsbesked afgjort, at det uanset gebyrets størrelse, og at gebyret kommunikeres på en klar og tilstrækkelig måde til forbrugeren, vil være i strid med god erhvervsskik at pålægge gebyr på kontantbetalinger.

Lovligheden af tillægsafgifter og gebyrer på kontante betalinger er ikke direkte reguleret i dansk ret.

Man har hidtil antaget, at kontanter skal omsættes til deres pålydende værdi. Det er ikke noget, der er direkte fastsat via en specifik bestemmelse i dansk lovgivning, men det vurderes, at det følger implicit af nationalbankloven § 8, for så vidt angår sedler, og af møntloven § 4 når det gælder mønter.

Kontanternes rolle mindskes

Der er betydelige omkostninger og sikkerhedsrisici forbundet med håndteringen af kontanter for virksomheder. En undersøgelse af de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger i Danmark i 2009 viste, at betaling med kontanter er omtrent dobbelt så dyrt for samfundet som betalinger med betalingskort. For nogle virksomheder kan det derfor være nærliggende at forsøge at nedsætte de omkostninger og mindske sikkerhedsrisiciene ved at gøre det mindre attraktivt for forbrugeren at anvende kontanter frem for digitale betalingsmetoder.

Betalingsrådet udarbejdede i 2016 en rapport om kontanters rolle i samfundet, der konkluderede, at kontanter forventes at få en gradvist mindre rolle i vores samfund. Den udvikling var medvirkende til, at man fra lovgivers side valgte at opbløde den særlige danske kontantregel i forbindelse med udarbejdelsen af den nye betalingslov, der trådte i kraft ved årsskiftet.

Efter kontantreglen er en betalingsmodtager med enkelte undtagelser kun forpligtet til at modtage betaling med kontanter i tidsrummet 6.00-22.00 (Kontantreglen gælder alene i tidsrummet 6.00-20.00 i landets 25 % mest røveriudsatte kommuner). På nuværende tidspunkt har Finanstilsynet dog modtaget mere end 150 ansøgninger om muligheden for at nægte kontanter som betaling efter kl. 20.

Man valgte dog ikke at tage eksplicit stilling til, hvorvidt forretningsdrivende lovligt kan pålægge kunder et gebyr ved betaling med kontanter. Det har Forbrugerombudsmanden nu gjort i en forhåndsbesked på anmodning fra Horten.

Forbud mod gebyrer

Forbrugerombudsmanden fastslår at det uanset gebyrets størrelse, og at gebyret kommunikeres på en klar og tilstrækkelig måde til forbrugeren, vil være i strid med god erhvervsskik at pålægge kontantbetalinger et gebyr. Det gælder også uden for det tidsrum, hvor kontantreglen finder anvendelse, og uanset om gebyret er en procentsats af det kontante beløb eller en fast sats.

Forbrugerombudsmanden bakker op om Betalingsrådets opfattelse af, at kontanter skal omsættes til deres pålydende værdi. Ethvert gebyr, som fast gebyr eller procentsats af det kontante beløb, vil bevirke, at kontanter de facto ikke omsættes til deres pålydende værdi. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er det i strid med god erhvervsskik, jf. markedsføringslovens § 4.

Ret til rabatter

Horten bemærker dog, at det jf. betalingslovens § 121, stk. 2 er muligt for den forretningsdrivende at tilbyde rabatter på prisen af en vare eller tjenesteydelse til forbrugeren ved brug af bestemte betalingsinstrumenter. Det vil derfor, være muligt for den forretningsdrivende lovligt at gøre betalinger med kontanter mindre attraktivt for forbrugeren.

Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der fører tilsyn med reglerne om, hvorvidt, betalingsmodtagere må opkræve et gebyr eller tilbyde en rabat for brugen af et bestemt betalingsinstrument. Forbrugerombudsmanden fremhæver i den sammenhæng, at tilbud om rabatter ved brug af bestemte betalingsinstrumenter efter en konkret vurdering kan udgøre en omgåelse af kontantreglen, afhængigt af rabatternes omfang.

Ifølge betalingslovens § 118 skal en betalingsmodtager, der tilbyder en rabat for brug af et bestemt betalingsinstrument, give betaleren oplysninger herom forud for iværksættelsen af betalingstransaktionen. I den forbindelse er det Forbrugerombudsmandens vurdering, at det er tilstrækkeligt, hvis en forretningsdrivende oplyser en betaler om en rabat i overensstemmelse med § 118ved skiltning med disse oplysninger ved f.eks. indgange og kasser.

Kontakt

Lars Lüneborg

Partner