Den 25. april 2018 afsagde Vestre Landsret dom i en langvarig tvist mellem Pindstrup Mosebrug og Miljøstyrelsen. Vestre Landsret fandt, at afslag på indvinding af tørv udgjorde ekspropriation og tilkendte på den baggrund Pindstrup Mosebrug erstatning.

Sagen blev anlagt af Pindstrup Mosebrug og gik på, om et afslag på fortsat tørveindvinding var ekspropriation eller erstatningsfri regulering. Pindstrup Mosebrug enten ejede eller havde forpagtet de arealer, hvor der blev ansøgt om indvinding. Landsretten fandt, at der var tale om ekspropriation, og at Pindstrup Mosebrug derfor havde krav på erstatning efter grundlovens § 73 på grund af afslaget.

Læs dommen her: Landsrettens dom afsagt i sagen mellem Pindstrup Mosebrug og Miljøstyrelsen 25. april 2018

Tre syn og skøn

Der blev gennemført tre syn og skøn til brug for sagens afgørelse. Skønsmændene skulle vurdere tre forhold:

  • hvilken påvirkning tørveindvindingen havde haft på de tre højmoser tæt ved indvindingsområderne
  • mængden af tilbageværende tørv, som kunne være blevet indvundet, hvis der ikke var meddelt afslag
  • størrelsen på Pindstrup Mosebrugs tab

Ekspropriation eller erstatningsfri regulering?

Afslaget på fortsat tørveindvinding blev begrundet i hensynet til de aktive højmoser, som er en prioriteret naturtype efter EU’s habitatdirektiv. Det blev vurderet, at tørveindvindingen ville påvirke to af de omkringliggende højmoser i en negativ retning. Afslaget medførte konkret, at Pindstrup Mosebrug måtte importere tørv fra udlandet, idet det ikke var muligt at erstatte tørven fra området med tørv fra andre moser i Danmark. Efter skønsmændenes forklaringer fandt landsretten imidlertid, at hensynet til natur og miljø kunne være blevet varetaget ved at meddele tilladelse til Pindstrup Mosebrug med vilkår om at etablere foranstaltninger til at forhindre negativ påvirkning af de aktive højmoser. Der kunne derfor ikke lægges afgørende vægt på de saglige hensyn til natur- og miljømæssige interesser.

Landsretten fandt desuden, at Pindstrup Mosebrug havde haft berettigede forventninger om, at store dele af den tilbageværende tørv kunne indvindes, og at afslaget havde medført øgede produktionsomkostninger for selskabet. Landsretten lagde endelig til grund, at afslaget havde medført, at der ikke kunne indvindes en meget betydelig mængde tørv, mindst 800.000-1.400.000 m³, som kunne være blevet anvendt i Pindstrup Mosebrugs produktion. Afslaget på ansøgningen blev derfor anset som et betydeligt indgreb over for selskabet, der blev meget hårdt ramt.

Landsretten kom på den baggrund frem til, at der var tale et ekspropriativt indgreb, og at Pindstrup Mosebrug derfor havde krav på erstatning i medfør af grundlovens § 73.

Størrelsen på erstatningen

Pindstrup Mosebrug havde nedlagt påstand om, at Miljøstyrelsen skulle betale 150 mio. kr. i erstatning. Landsretten vurderede imidlertid, at der skulle ses bort fra en del af tørveområdet samt det nederste lag på 30-50 cm, og at der var generel usikkerhed om opgørelsen af tørvemængderne og udgifterne til afværgeforanstaltninger. Landsretten fastsatte derfor skønsmæssigt erstatningen til 40 mio. kr.kontakt

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)

Henriette Soja

Partner (H)

Tue Bing Trier

Director, advokat (L)