Regeringen har netop fremlagt et nyt energiudspil med en målsætning om mindst 50% vedvarende energi i 2030 samt billigere energi til den enkelte og fællesskabet. Energiudspillet skal derved sikre, at Danmark fastholder sin førerposition i verden inden for vedvarende energi, samtidigt med at omkostningerne nedbringes.

Udspillet indeholder en række konkrete tiltag for ca. 15 mia. kr. til udbygning af vedvarende energi og en lempelse af energiafgifterne med samlet set ca. 3,5 mia. kr. i 2025. Her er et overblik over de væsentligste tiltag:

Udbygning af vedvarende energi

Der skal afsættes 4,2 mia. kr. til åbne udbud til udbygning af vedvarende energi som landvindmøller og solenergi i 2020-2024. Støtteniveauet skal ensrettes, så de mest omkostningseffektive energier vinder frem. Der skal desuden afsættes ca. 4 mia. kr. over 20 år for at sikre en fortsat udbygning af biogas og andre grønne gasser.

Havvindmøllepark

Danmarkshistoriens største havvindmøllepark skal i udbud i 2021. Parken skal have en kapacitet på op til 800MW. Parken er sat til at skulle modtage 3,7 mia. kr. i statsstøtte. Den kommunale indsigelsesret udvides fra 8 km til 15 km fra kysten.

Lavere afgifter og fremme af overskudsvarme

Der skal ske lempelser på i alt ca. 3,5 mia. kr. i 2025 på el og elvarme, og der skal afsættes 100 mio. kr. årligt til bedre udnyttelse af overskudsvarme.

Konkurrenceudsat og målrettet energispareindsats

Der skal etableres en udbudspulje på 400 mio. kr. årligt til energieffektiviseringer i 2021-2024. Puljen skal målrettes erhvervene, hvor der er mest besparelseseffekt for pengene. Forbrugerne skal samtidigt lettes for byrder på 1,5 mia. kr. per år ved at afskaffe den nuværende energispareordning.

Modernisering af varmesektoren

Regeringen foreslår en række initiativer på varmeforsyningsområdet:

  • Afskaffelse af produktionsbindinger i form af kraftvarmekrav og brændselsbindinger i de små fjernvarmeområder fra 1. januar 2019 og senere i mellemstore fjernvarmeområder, hvis analyser af bl.a. elforsyningssikkerheden viser, at det er muligt.
  • Afskaffelse af produktionsbindinger i de store fjernvarmeområder senest i 2030.
  • Stop for nye forbrugerbindinger fra 1. januar 2019. Eksisterende forbrugerbindinger afskaffes fire år efter, at produktionsbindingerne er afskaffet i et område.
  • Afsættelse af i alt 540 mio. kr. i 2019-2023 til at imødegå følgevirkningerne af grundbeløbets bortfald.
  • Frit teknologivalg i fjernkølingssektoren og bedre muligheder for drift af fjernkølingsprojekter på tværs af kommunegrænser.

Smart energi

Regeringen foreslår at de statslige midler til udvikling og demonstration af energiteknologi til forøges til 580 mio. kr. i 2020. Tres mio. kr. skal øremærkes til smart energi. I 2020 skal der offentliggøres en handlingsplan for smart energi, der fokuserer på anvendelse af data og digitalisering. Eksportordningen skal derudover løftes med 175 mio. kr. til og med 2024.

Fortsat udnyttelse af olie- og gasressourcer

Igangsættelse af 8. udbudsrunde for Nordsøen medio 2018, som skal sikre nye investeringer i efterforskning. Det er regeringens ambition, at der i mange år fremover også skal afholdes udbudsrunder for Nordsøen med faste tidsintervaller på 2-3 år.

kontakt

Line Markert

Partner (L)

Klavs Gravesen

Partner (L)

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner (L)