Regeringen kommer med et udspil om at indføre måltal for, hvor stor en del af det offentliges opgaver, der skal konkurrenceudsættes. Formålet er, at det offentlige konkurrenceudsætter flere opgaver.

Hvert år rapporterer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, hvor mange opgaver det offentlige konkurrenceudsætter. Rapporterne viser, at udviklingen er stagneret i de senere år, hvilket er baggrunden for regeringens udspil. Måltallene skal dog ikke stå alene, og derfor foreslår regeringen en række tiltag, der skal understøtte udviklingen af det offentlig-private samarbejde.

Måltal for konkurrenceudsættelse af opgaver

I det nye udspil foreslår regeringen at indføre måltal for, hvor mange opgaver det offentlige skal konkurrenceudsætte. Regeringen foreslår, at kommunerne og staten konkurrenceudsætter 35 % af deres opgaver, mens regionerne konkurrenceudsætter 25 %. Regeringen vil drøfte konkrete modeller til at opnå de måltal med KL og Danske Regioner.

For kommunerne foreslår regeringen en trappemodel, hvor de kommuner, der konkurrenceudsætter mindst, skal have den største årlige stigning af konkurrenceudsatte opgaver. Kommuner, der konkurrenceudsætter under 25 % af deres opgaver, skal konkurrenceudsætte 1,5 % mere årligt. Kommuner, der ligger mellem 25 % og 30 %, skal stige med 1 % årligt, mens kommuner, der konkurrenceudsætter over 30 %, skal stige med 0,5 % årligt. På den måde vil måltallet for kommunerne være nået i 2025.

En anden model er at sætte fokus på udvalgte kommunale opgaveområder. Dee kunne eksempelvis være det tekniske område, hvor kommunerne i dag konkurrenceudsætter flest opgaver (ca. 59 %) og de administrative opgaver, hvor der er potentiale for konkurrenceudsættelse.

I forhold til de regionale områder vil regeringen drøfte det med Danske Regioner. På det statslige område vil regeringen lave en analysere af statens konkurrenceudsættelse med henblik på at komme med anbefalinger til udbudsområder.

Udvikling af det offentlig-private samarbejde

Regeringen foreslår også en række initiativer, der skal understøtte udviklingen af det offentlig-private samarbejde. Initiativerne gælder for både staten, regionerne, kommunerne og de private virksomheder.

Forum udbud

Regeringen vil oprette et nyt udbudsfagligt råd, som skal skabe dialog og sikre vidensdeling mellem områdets aktører. Rådet skal hedde "Forum Udbud" og skal bl.a. drøfte aktuelle indsatsområder og fungere som et rådgivende organ.

Partnerskaber

Der skal tages initiativer til at skabe partnerskaber mellem erhvervsorganisationer, kommuner og regioner. Formålet er, at erhvervsorganisationerne skal byde ind med deres særlige viden og give analytisk og strategisk hjælp. Kommunerne og regionerne byder ind med konkrete udfordringer, de oplever, når du konkurrenceudsætter forskellige områder.

Servicetjek af lovgivning, der begrænser udbud

Regeringen vil lave en analyse af sektorlovgivningen for at vurdere, om lovgivningen begrænser incitamenterne eller udgør en barriere for at anvende private leverandører til offentlige opgaver. Analysen skal også afklare, hvilke opgaver, der kan konkurrenceudsættes og hvilke opgaver, der er myndighedsopgaver. Analysen skal bruges af Forum Udbud.

Udbredelse af offentlig-private innovationspartnerskaber

Innovationspartnerskaber har potentiale til at forny den måde, opgaver løses på. Derfor vil regeringen understøtte, at det offentlige og private i fællesskab udvikler flere innovative løsninger gennem offentlig-private innovationspartnerskaber. Det skal drøftes med KL og Danske Regioner.

Mindre virksomheder skal byde på offentlige opgaver

Der skal skabes mere fokus på, at små og mellemstore virksomheder deltager i konkurrencen om offentlige opgaver. For at løse det vil regeringen informere de offentlige ordregivere om "opdel eller forklar"-princippet. Derudover skal der laves en vejledning til de små virksomheder, så de bedre kan udarbejde tilbud. Endelig vil regeringen inden udgangen af 2018 evaluere "opdel eller forklar"-princippet, og se på om det offentlige er blevet bedre til at opfylde kravet om at forklare, hvis et udbud ikke er opdelt.

Lavere omkostninger ved udbud

Høje omkostninger kan få virksomheder til at afholde sig fra at deltage i et udbud. Regeringen vil derfor starte en informationsindsats, der skal fremme gode råd til, hvordan man laver udbudsmateriale med henblik på at sænke unødvendige omkostninger. Derudover vil regeringen lave en analyse af ordregiveres transaktionsomkostninger. På baggrund af analysen skal der tages stilling til, om der er behov for flere tiltag for at lette ordregiveres transaktionsomkostninger.

Analyse af potentialet for yderligere konkurrenceudsættelse

Til at understøtte de opstillede måltal, vil regeringen lave en analyse af konkurrenceudsættelsen i den offentlige sektor. Analysen skal undersøge muligheden for øget konkurrenceudsættelse af det offentliges opgaver og bidrage til viden om, hvordan de enkelte sektorer arbejder med konkurrenceudsættelse. Resultatet af analysen skal munde ud i en række anbefalinger til områder, hvor den offentlige sektor med fordel kan konkurrenceudsætte flere opgaver.

kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)