En gravid medarbejder, der opsiges i forbindelse med en kollektiv afskedigelsesrunde, har ikke fortrinsret til at forblive i virksomheden eller til at blive forflyttet i henhold til EU-retten. Det har EU-Domstolen nu fastslået.

Det følger af den EU-retslige beskyttelse af gravide, at medlemsstaterne er forpligtede til at træffe nødvendige foranstaltninger for at forbyde afskedigelse af bl.a. gravide medarbejdere undtagen i særlige tilfælde, hvor afskedigelsen ikke har forbindelse med den gravides tilstand, men er tilladt efter national lovgivning eller praksis.

Begrundelsen "kollektiv opsigelse" var nok

Kollektive afskedigelser er efter EU-retten defineret ved et nærmere bestemt antal opsigelser foretaget inden for et vist tidsrum, når opsigelserne foretages af en arbejdsgiver "af en eller flere grunde, som ikke kan tilregnes arbejdstageren selv".

EU-Domstolen skulle i den konkrete sag tage stilling til, om en kollektiv afskedigelse udgjorde et "særligt tilfælde", der kan begrunde en undtagelse fra forbuddet mod afskedigelse af gravide.

EU-Domstolen udtalte, at det overordnede forbud mod opsigelse af gravide ikke er til hinder for, at en gravid medarbejder efter nationale regler kan afskediges i forbindelse med en kollektiv afskedigelsesrunde.

I den forbindelse fandt EU-Domstolen, at den gravide medarbejder kan opsiges uden anden begrundelse end den, der berettiger den kollektive afskedigelse, forudsat at de objektive kriterier, som er lagt til grund for udvælgelsen af den pågældende medarbejder, anføres ved opsigelsen.

Ingen fortrinsret eller omplaceringspligt – men krav om præventiv lovgivning
EU-Domstolen fandt tillige, at konsekvenserne af en opsigelse af en gravid medarbejder indebærer, at det ikke er acceptabelt, hvis den gravide kun får beskyttelse i form af godtgørelse eller genindsættelse i stillingen. Lovgivningen skal også præventivt forbyde opsigelse af gravide medarbejdere.

EU-Domstolen udtalte desuden i sagen, at en gravid medarbejder, der opsiges som led i en kollektiv afskedigelsesrunde, hverken har fortrinsret til at forblive i virksomheden eller har ret til at blive forflyttet til en anden stilling. Domstolen bemærkede dog samtidig, at der ikke er noget til hinder for, at de enkelte medlemsstater vælger at yde en sådan beskyttelse.

Gravide har ingen særlige rettigheder ved kollektive opsigelser

Selvom en gravid medarbejder således efter dommen ikke har særlige rettigheder i forbindelse med kollektive afskedigelser, er virksomheden dog fortsat pålagt en omvendt bevisbyrde ved afskedigelse af gravide og barslende medarbejdere. I tilfælde, hvor valget står blandt flere medarbejdere, som udfører samme arbejde, kan det derfor være (yderst) vanskeligt for virksomheden at løfte bevisbyrden for, at graviditeten og barslen ikke har haft indvirkning på beslutningen om, at den pågældende medarbejder er blevet udvalgt til at indgå i afskedigelsesrunden.

kontakt

Julie Brøndby Ørbeck

Advokat