Ligebehandlingsnævnet har fastslået, at en daginstitution handlede i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med håndteringen af en klagesag om en pædagog af tyrkisk oprindelse.

I sagen havde en daginstitution modtaget en klage fra et forældrepar om, at deres hørehæmmede barn var placeret på en stue, hvor pædagogen ikke talte korrekt dansk. I de følgende måneder fortsatte forældreparret med at klage over pædagogens tilstedeværelse på stuen.

Ledelsen på institutionen oplyste til forældreparret, at pædagogen opfyldte kravene til danskkundskaber og valgte efter adskillige klager fra forældreparret at udlevere pædagogens mødeskema for at vise, at barnet var omgivet af sproglige rollemodeller.

Ledelsen orienterede ikke pædagogen om klagerne fra forældreparret eller om det forhold, at ledelsen havde udleveret pædagogens mødeskema til forældreparret. Pædagogen fik dog kendskab til det gennem sine kollegaer.

Pædagogen blev sygemeldt, og under en sygefraværssamtale kom det frem, at sygemeldingen skyldtes konflikten med forældreparret og manglende opbakning fra ledelsen. I sygefraværsperioden traf ledelsen beslutning om at flytte pædagogen til en anden stue, for at pædagogen ikke skulle møde forældreparret dagligt. Pædagogen tilkendegav, at hun ikke var enig i beslutningen om forflyttelse, da det samtidig betød, at hun ikke længere skulle møde de øvrige børn og forældre. Efter endnu en sygefraværsperiode blev pædagogen opsagt med henvisning til langvarigt sygefravær.

Forskelsbehandling og chikane på grund af etnisk oprindelse

Ligebehandlingsnævnet fastslog i sagen, at der var tale om forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, da ledelsens dispositioner havde haft sammenhæng med pædagogens etnicitet, og da daginstitutionen ikke havde gjort tilstrækkeligt for at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø.

Pædagogen blev derfor tilkendt en godtgørelse svarende til ca. 9 måneders løn.

I kendelsen lagde Ligebehandlingsnævnet bl.a. vægt på, at det på baggrund af helbredsoplysninger og referater fra to sygefraværssamtaler med pædagogen, kunne fastslås, at sygefraværet – der resulterede i opsigelsen – var forbundet med konflikten med forældrene samt ledelsens manglende opbakning til pædagogen.

Ligebehandlingsnævnet fandt også, at ledelsen ikke i tilstrækkelig grad havde inddraget pædagogen i situationen eller indgået i en dialog med pædagogen, som i stedet havde hørt om forældreklagerne fra sine kolleger. Ledelsen havde heller ikke forsøgt at finde andre løsninger på konflikten end forflyttelse af pædagogen. Daginstitutionen havde derfor ikke gjort tilstrækkeligt for at sikre et chikanefrit miljø.

Vigtigt at håndtere chikanesager

Sagen viser vigtigheden af, at en arbejdsgiver, der bliver opmærksom på problemer med chikane af medarbejdere, skal sikre, at problemet bliver løst på en ordentlig måde, som ikke udgør en ringere behandling af vedkommende, end en anden medarbejder i en tilsvarende situation ville blive udsat for.

En arbejdsgiver kan derfor ikke tillade adfærd fra andre ansatte, borgere, kunder mv., der udgør chikane af medarbejdere, men skal søge at løse problemet, samtidig med at arbejdsgiveren skal sikre sig, at løsningen ikke i sig selv indebærer en forskelsbehandling af vedkommende.

kontakt

Michelle Seidelin

Advokat