Fra 1. januar 2018 gælder persondataloven ikke længere for kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers behandling af personoplysninger som led i deres hverv, når behandlingen sker på kommunikationstjenester (f.eks. mailkonto eller mobiltelefon), som stilles til rådighed af kommunen eller regionen.

Kommunestyrelsesloven har ikke før tilføjelsen af § 8 b, indeholdt særregler om behandling af personoplysninger som led i varetagelsen af et kommunalbestyrelses- eller regionsrådsmedlems hverv. Det har i stedet været reguleret af de almindelige regler i persondataloven.

Lovændringen kommer i forlængelse af en konkret sag fra 2017, hvor en kommune gennemgik og læste e-mails fra otte byrådsmedlemmer for at finde ud af, om de havde brudt deres tavshedspligt. Hensigten med lovændringen er at sikre kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer et fortroligt rum til kommunikation. Fra 1. januar 2018 kan kommunen eller regionen derfor ikke få adgang til kommunalbestyrelses- eller regionsrådsmedlemmers mailkonto, mobiltelefon mv., som er stillet til rådighed af kommunen eller regionen. I hvert fald ikke i medfør af persondatalovens regler.

Den nye bestemmelse medfører alene en fravigelse af persondatalovens regler. Politiet vil derfor fortsat have adgang til oplysninger ved efterforskning efter retsplejelovens regler. Bestemmelsen ændrer heller ikke på reglerne om kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers tavshedspligt.

Undtagelse ved behandling af personoplysninger som led i politisk arbejde

Med indsættelsen af kommunestyrelseslovens § 8 b og en henvisning i regionslovens § 12, stk. 1, finder persondataloven ikke længere anvendelse på behandling af oplysninger, der foretages som led i varetagelsen af et kommunalbestyrelses- eller regionsrådsmedlems hverv, når medlemmet anvender kommunikationstjenester, som er blevet stillet til rådighed af kommunen eller regionen.

Det fremgår af lovforslaget, at Økonomi- og Indenrigsministeriet i forbindelse med lovforslaget har skelet til, at persondataloven ikke gælder for behandling af personoplysninger, der foretages for Folketinget, og at forslaget til den nye persondatalov undtager behandling af oplysninger, der foretages som led i Folketingets parlamentariske arbejde.

Undtagelsen gælder alene, når medlemmet behandler personoplysninger som et "led i deres varetagelse af et kommunalbestyrelses- eller regionsrådsmedlemshverv". Det vil f.eks. omfatte materiale, som kommunens eller regionens forvaltning sender til medlemmet, herunder dagsorden, bilag med indstillinger mv. til brug for udvalgs- eller kommunalbestyrelsesmøder. E-mails mv. som sendes i forbindelse med et kommunalbestyrelsesmedlems civile hverv eller som har rent privat karakter, omfattes ikke af undtagelsen fra persondataloven. Der vil dog ifølge lovforslaget være en formodning for at e-mails sendt fra en mailkonto, som en kommune eller region har stillet til rådighed, er et led i varetagelsen af hvervet.

Kommunen og regionen er ikke længere dataansvarlig

Kommunen og regionen er ikke længere dataansvarlig for de oplysninger, der omfattes af den nye § 8 b. Det betyder, at kommunen og regionen ikke længere har de forpligtelser vedrørende behandlingssikkerhed mv., som følger af persondataloven.

Kommunen og regionen har dog stadig pligt til at sikre, at transmission af oplysninger til medlemmet ved anvendelse af en kommunikationstjeneste, som medlemmet har fået stillet til rådighed af kommunen eller regionen, sker på en forsvarlig og sikker måde. Kommunen og regionen har samtidig pligt til at sikre, at systemet i øvrigt er forsvarligt og sikkert i forhold til den behandling af oplysninger, som foretages.

En kommune eller region vil derfor fortsat kunne tilgå alle dele af kommunens eller regionens it-systemer – også kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers kommunale eller regionale mailkonti – når det er nødvendigt for at afværge kritiske angreb og systemnedbrud.

Forholdet til de nye persondataregler

Inden den nuværende persondatalov ophæves den 25. maj 2018, vil Økonomi- og Indenrigsministeriet fremsætte forslag til en ny lovændring, der skal sikre, at kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers behandling af personoplysninger også efter databeskyttelsesforordningen vil have den beskyttelse, som følger af kommunestyrelseslovens § 8 b.

Du kan læse forslaget til den nye § 8 b i kommunestyrelsesloven.

kontakt

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)