Miljøstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål i høring (Affald til jord bekendtgørelsen). Der indføres bl.a. et parameter om ”fysiske urenheder” med grænseværdier.

Bekendtgørelsen erstatter den gældende bekendtgørelse nr. 843 af 23. juni 2017 om anvendelse af affald til jordbrugsformål, også kaldet slambekendtgørelsen.

Hovedformålet med de nye regler er at indsætte parameteret "fysiske urenheder", som er en fællesbetegnelse for alle uønskede materialer i affaldet, der ikke er kemiske - f.eks. metal, glas og plast. I et bilag indsættes grænseværdier for forekomsten af fysiske urenheder i den forbehandlede biopulp såvel som retningslinjer for prøvetagning mv., inden biopulpen går videre til biogasanlæggene.

Derudover indsættes yderligere to nye kategorier af affald med jordbrugsmæssig værdi, som kan anvendes uden forudgående tilladelse, hvis betingelserne er opfyldt. De to affaldstyper er henholdsvis ”inaktiveret biomasse fra gæringsproduktion samt overskudsslam fra tilhørende industrirenseanlæg” og ”proteolyseret processpildevand baseret på biologisk materiale”.

Bekendtgørelsen medfører desuden:

  • at brugernes årlige indberetning til kommunen afskaffes
  • at bestemmelsen om anlæg til opbevaring af både affald og husdyrgødning udgår
  • at bestemmelsen om Landbrugsstyrelsens tilsyn genindsættes
  • at der indsættes en grænseværdi for PCB7 i spildevandsslam, men at der kun prøvetages ved indikation

IKRAFTTRÆDEN

Den endelige bekendtgørelse skal notificeres ifølge EU’s informationsprocedure, hvilket indebærer en såkaldt stand-still-periode på minimum tre måneder. Den nye bekendtgørelse forventes tidligst at træde i kraft i august 2018.

Du kan læse udkastet til bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål, Miljøstyrelsens høringsbrev og bilag til høringsbrevet (notat om ændringer i bekendtgørelsen) på Høringsportalens hjemmeside.

kontakt

Henriette Soja

Partner (H)