Folketingets Ombudsmand udtaler, at en anmodning om aktindsigt i dokumenter om fornyelse af en alkoholbevilling ikke skulle behandles efter miljøoplysningsloven. Ombudsmanden kunne derfor ikke kritisere kommunens afvisning af at give aktindsigt.

Københavns Kommunes bevillingsnævn meddelte klager delvist afslag på aktindsigt i to dokumenter i nævnets bevillingssag om et værtshus' alkoholbevilling. Afgørelsen blev truffet med henvisning til offentlighedslovens regler om undtagelse af aktindsigt af interne dokumenter og oplysninger om drifts- og forretningsforhold.

Bevillingsnævnet fandt ikke, at der var tale om miljøoplysninger, og anmodningen var derfor ikke behandlet efter miljøoplysningsloven. Sagen blev først indbragt for Ankestyrelsen, der var enig i, at anmodningen skulle behandles efter offentlighedsloven og derefter for Folketingets Ombudsmand, der nu har taget stilling til sagen.

Oplysninger om fornyelse af bevilling ikke miljøoplysninger

Klager anmodede om aktindsigt i to dokumenter om fornyelse af en alkoholbevilling; dels et dokument udarbejdet til brug for bevillingsnævnets møde om sagen, dels bevillingsnævnets afgørelse i sagen.

Miljøoplysninger er defineret i miljøoplysningslovens § 3. Miljøoplysninger omfatter oplysninger, som direkte vedrører miljøet, f.eks. oplysninger om luft, vand, jord mv. og oplysninger om energi, støj, affald mv. Begrebet miljøoplysninger omfatter dog også oplysninger, der indirekte drejer sig om miljøet.

Ifølge ombudsmanden er det afgørende for, om der er tale om miljøoplysninger i denne sag, om oplysningerne er omfattet af miljøoplysningslovens § 3, nr. 3. Efter denne bestemmelse er "foranstaltninger og aktiviteter", der påvirker eller kan påvirke de enkelte miljøelementer og faktorer, som nævnt i lovens § 3, nr. 1 og nr. 2, miljøoplysninger.

Hvornår "kan" foranstaltninger påvirke miljøelementer?

Spørgsmål i sagen var således indledningsvist, om de to dokumenter udgjorde "foranstaltninger" i den betydning, udtrykket har i lovens § 3, nr. 3. På baggrund af bl.a. EU-Domstolens praksis udtaler ombudsmanden, at der skal anlægges en bred forståelse af begrebet "foranstaltninger", og at det må lægges til grund, at begge dokumenter er omfattet af begrebet "foranstaltninger".

Herefter vurderede ombudsmanden, om oplysningerne i de to dokumenter "påvirker eller kan påvirke" miljøelementer, jf. § 3, nr. 1 og 2. Det anføres, at det forhold, at miljøoplysningsbegrebet er defineret bredt, i sig selv taler for, at en foranstaltning relativt let "kan" påvirke miljøelementer. Der er en nyttig gennemgang af praksis i dette afsnit i udtalelsen.

I denne sag er der tale om oplysninger, der kan have indflydelse på, om et værtshus kan få fornyet sin alkoholbevilling. Uden denne vil værtshuset sandsynligvis lukke. En afgørelse om meddelelse af alkoholbevilling vil derfor indirekte få betydning for udledningen af f.eks. støj eller tobaksrøg fra værtshusets lokaler.

Ombudsmanden bemærker, at det kan anføres, at miljøoplysninger fortolkes bredt, og at det støtter at anse betingelsen om "kan påvirke" som opfyldt.

Efter ombudsmandens opfattelse vedrører meddelelse af en alkoholbevilling til et værtshus dog først og fremmest erhvervs- og næringsmæssige forhold. Det anføres, at det er ganske tvivlsomt, om betingelsen "kan påvirke miljøelementer" er opfyldt. Det anføres i den forbindelse, at foranstaltningen (dokumenterne) ikke i sig selv vedrører forhold på miljøområdet, men derimod erhvervs- og næringsmæssige forhold, og at foranstaltningen kun indirekte kan have miljømæssig effekt (den afledte effekt af om tilladelsen gives).

Endvidere henviser ombudsmanden til en udtalelse fra EU-Kommissionen. Heraf fremgår, at der i et tilfælde som dette ikke vil være tale om miljøoplysninger, i hvert fald i det omfang der ikke er fastsat specifikke vilkår mv., der har direkte indvirkning ("direct impact") på miljøet. Udtalelsen fra EU-Kommissionen – samt en supplerende udtalelse – er gengivet i sagsfremstillingen af sagen.

Ud fra en samlet vurdering af de oplysninger, der foreligger i sagen, er det ombudsmandens opfattelse, at mest taler for, at de oplysninger, der er anmodet om aktindsigt i, ikke er miljøoplysninger, henset til at der ikke er tale om foranstaltninger, der "kan" påvirke miljøelementer.

Læs mere: seneste praksis om aktindsigt

Horten gennemgår løbende den seneste praksis om aktindsigt og giver et sammendrag af de nye relevante udtalelser med særlig fokus på det kommunale område. Læs vores seneste update her.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner (L)