Ankestyrelsen fastslår i en udtalelse af 20. november 2018, at Odense Kommunes sponsoraftale med Tinderbox overholder reglerne. Udtalelsen er afslutningen på en tilsynsundersøgelse, hvor det samlede aftalekompleks vedrørende kommunens engagement i musikfestivalen nu er undersøgt og fundet lovligt. Horten har bistået Odense Kommune i sagen.

Odense Kommune indgik aftale med selskabet Tinderbox Entertainment ApS i 2014, om at selskabet skal afvikle musikfestivalen Tinderbox én gang årligt i en 10-årig periode. Aftalekomplekset består af en tilskudsaftale, en lejeaftale og en sponsoraftale.

Anmodning om vejledende udtalelse om Tinderbox-aftale

I 2015 anmodede Odense Kommune tilsynet om en vejledende udtalelse om, hvorvidt tilskudsaftalen er i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne. Tilsynet undersøgte herefter på eget initiativ, om lejeaftalen og sponsoraftalen ligger inden for lovgivningens rammer.

I 2016 udtalte tilsynet, at tilskudsaftalen ligger inden for rammerne af kommunalfuldmagten og kravene til øremærkning og udbyttebegrænsning. Kommunen bekræftede efterfølgende over for tilsynet, at det også i praksis har været muligt for kommunen at foretage den nødvendige kontrol. Tilsynet udtalte desuden, at man ikke fandt grundlag for at gå ind i en nærmere undersøgelse af lejeaftalen.

Sponsoraftale til markedspris?

For så vidt angår sponsoraftalen udtalte tilsynet i 2016, at eksponering og branding af kommunen er lovlige kommunale hensyn, hvis sponsoraftalen indgås på markedsmæssige vilkår:

"Afgørende for lovligheden af en sådan aftale er, at der er tale om en gensidigt bebyrdende aftale, og kommunen skal derfor sikre sig, at kommunen ikke betaler mere end det, ydelsen er værd. I modsat fald vil aftalen indebære en indirekte støtte til aftaleparten".

Tilsynet hørte i den forbindelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som kan tage stilling til offentlig støtte efter de danske statsstøtteregler. Det var styrelsens opfattelse, at to sagkyndige erklæringer, som Odense Kommune havde indhentet, var uegnede til at danne grundlag for en fastsættelse af markedsprisen for sponsoratet.

Statsforvaltningen bad derfor Odense Kommune om at oplyse, hvorvidt kommunen havde betalt markedspris for sponsoraftalen samt grundlaget for den vurdering.

På baggrund af Odense Kommunes redegørelse er det nu Ankestyrelsens opfattelse, at Odense Kommune har betalt markedsprisen for de ydelser, kommunen har modtaget i forbindelse med sponsoratet.

Hvornår er sponsorater markedsmæssige?

En sponsoraftale kan kun lovligt indgås, såfremt kommunen indgår den på markedsvilkår. Hvis en kommune betaler mere end markedsprisen, vil det udgøre ulovlig kommunal støtte til en aftalepart ligesom det kan være i strid med statsstøttereglerne.

Ankestyrelsen har udtalt følgende om fastsættelse af markedsprisen for sponsoraftaler:

  • Kommunen skal udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser på at konstatere markedsprisen inden aftaleindgåelse.
  • Fastlæggelsen af den konkrete markedspris vil i høj grad være skønsmæssig, og kommunen har i den forbindelse en vis skønsmargin.
  • Kommunen skal foretage de nødvendige undersøgelser af forhold, som er relevante at inddrage i vurderingen.

Odense Kommune betalte markedsprisen

På baggrund af Odense Kommunes redegørelse fandt Ankestyrelsen den 20. november 2018, at Odense Kommune har betalt markedspris for de ydelser, kommunen modtog i forbindelse med sponsoratet af Tinderbox musikfestivalen.

  • Ankestyrelsen lægger i den forbindelse vægt på følgende:
  • Odense Kommune har omfattende erfaring på området.
  • Odense Kommune har indhentet sagkyndige erklæringer fra virksomheder med relevant ekspertise.
  • En af de sagkyndige vurderinger var baseret på objektive forhold om festivalen, herunder den geografiske placering, tidspunkt, kapacitet, målgruppe og det forventede antal gæster samt sammenlignelige hovedsponsorater.
  • Værdien af branding mv. overstiger den betalte pris.

Mere om kommunal støtte

Du kan også læse Hortens artikel i Ret & Indsigt om kommunal støtte til festivaler her: Festivaltiden nærmer sig - husk at få styr på støtte og sponsorater

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Andreas Christensen

Partner (H)

Malene Graff

Specialistadvokat

Marie Løvbjerg

Director, advokat