Højesteret har den 23. oktober 2018 stadfæstet Østre Landsrets dom om, at en ledningsejer som følge af gæsteprincippet kan blive pålagt at betale for prøvegravninger i et vejareal. Sagen vedrører blandt andet det principielle spørgsmål om forholdet mellem LER-loven og vejlovens gæsteprincip.

Dommen er afsagt i en sag mellem Radius Elnet (tidligere Dong Energy Eldistribution) og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Københavns Kommune biintervenerede i sagen til støtte for sidstnævnte.

Sagen drejer sig om, hvorvidt Radius Elnet havde pligt til at betale for prøvegravninger til brug for nærmere lokalisering af selskabets ledninger i forbindelse med Københavns Kommune vejarbejde, selvom Radius Elnet havde opfyldt sine forpligtelser efter LER-loven med hensyn til at oplyse kommunen om placeringen af selskabets nedgravede ledninger. Formålet med prøvegravningerne var at fastlægge den præcise placering af ledningerne for at klarlægge om og hvordan, det var nødvendigt at ændre kommunens vejprojekt for at undgå en dyrere flytning af ledningerne.

Dommen vedrører to overordnede spørgsmål. For det første, om der i LER-loven er gjort udtømmende op med en ledningsejers forpligtelse til at give oplysninger om ledningernes placering (eventuelt ved prøvegravninger). Hvis svaret er ”nej”, var spørgsmålet for det andet, om gæsteprincippet i den dagældende vejlovs § 106, stk. 1 kunne medføre betalingspligt for ledningsejeren vedrørende prøvegravninger.

Forholdet mellem gæsteprincippet og LER-loven

Højesteret fastslår, at den dagældende vejlov og LER-lov ikke tager sigte på at regulere samme forhold, og at LER-loven hverken indskrænker eller ændrer de grundlæggende forpligtelser, som påhviler en ledningsejer efter gæsteprincippet i den dagældende vejlovs § 106, stk. 1.
Højesteret afviser derfor, at LER-loven gør udtømmende op med en ledningsejers forpligtelse til at give oplysninger om ledningernes placering. Spørgsmålet er derfor i stedet, om der af gæsteprincippet i den dagældende vejlovs § 106, stk. 1 kan udledes en betalingspligt for ledningsejeren ved prøvegravninger.

Betalingspligt i medfør af gæsteprincippet?

Indledningsvist anfører Højesteret, at gæsteprincippet indebærer, at en ledningsejer er forpligtet til at oplyse om en mere præcis placering af sin ledning end den, der følger af LER-loven, såfremt det er nødvendigt for vejmyndigheden at have kendskab hertil. Vejmyndigheden kan bl.a. have behov for at klarlægge, om en ændret anvendelse af vejarealet nødvendiggør en omlægning af ledningen.

Højesteret udtaler i den forbindelse: ”Det er ”gæsten”, der har gravet ledningen ned i vejen, og ”gæsten” må være nærmest til at vide, hvor ledningen ligger, eller til at fremskaffe de – i forhold til vejmyndighedens anlægsprojekt – nødvendige oplysninger herom”.

Højesteret fastslår derefter, at prøvegravninger vedrørende ledninger må anses for omfattet af betalingsforpligtelsen efter gæsteprincippet i den dagældende vejlovs § 106, stk. 1. På den baggrund skal Radius Elnet derfor betale for de udgifter, som Københavns Kommune har afholdt i forbindelse med prøvegravningerne.

Principielle bemærkninger

Sagen har særlig betydning for kommunale vejmyndigheder og ejere af private fællesveje, der kan støtte ret på gæsteprincippet i vejlovgivningen. Sagen har endvidere betydning for forsyningsselskaber med ledninger i vejarealer, som på grundlag af dommen må forvente fremover at skulle afholde omkostninger til nødvendig lokalisering af ledningerne i forbindelse ved vejarbejder. Det bemærkes særligt, at dommen alene vedrører forholdet mellem ledingsejeren og vejmyndigheden/vejejeren. En fremmed graveaktør i vejen, f.eks. en anden ledningsejer, vil fortsat kun have krav på at modtage de ledningsoplysninger, der følger af LER-loven.

Du kan læse vores tidligere nyhed om Østre Landsrets dom af 20. februar 2018 her: Ledningsejer skal betale for prøvegravning ved vejarbejde

Hør mere om gæsteprincippet i vores video "Gæsteprincippet på 7 minutter"

kontakt

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)

Line Markert

Partner (L)

Tue Bing Trier

Director, advokat (L)