Regeringens lovprogram 2018/19 er nu offentliggjort, og selvom et folketingsvalg lurer, er der varslet mange – også politisk komplekse – tiltag på lovgivningsfronten.

Herunder kan du læse mere om en række af de lovforslag, der er særligt relevante på nogle af de områder, vi rådgiver kommunerne om.

Fair og lige konkurrence – opfølgning på den politiske delaftale

Lov om kommunal og regional erhvervsvirksomhed

Lovforslaget har til formål at lovfæste kommunalfuldmagtsregler og myndighedsfuldmagtsregler om erhvervsvirksomhed og fastsætte regler om prissætning heraf med henblik på at sikre fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget fra november 2016 og skal derudover ses i sammenhæng med lovgivning på erhvervsministerens og ministeren for offentlig innovations område.
Det følger af lovprogrammet, at lovforslaget fremsættes i første halvdel af januar 2019.

Lovgivning vedrørende hjemmel til kommunal og regional erhvervsvirksomhed

Lovforslaget indebærer, at hjemler til kommunal og regional erhvervsvirksomhed i særlovgivning søges identificeret for at sikre klarere rammer for offentlige erhvervsaktiviteter. Lovforslaget indebærer desuden, at der i særlovgivning fastsættes regler om prissætning af kommunal og regional erhvervsvirksomhed med henblik på at sikre fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører, ligesom der fastsættes regler om klageadgang til den nye klagemyndighed vedrørende offentlig erhvervsaktivitet. Lovforslaget er en opfølgning på både regeringsgrundlaget fra november 2016 og delaftalen om fair og lige konkurrence mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fra april 2018.
Det følger af lovprogrammet, at lovforslaget fremsættes i første halvdel af januar 2019.

Lovgivning vedrørende offentlig adgang til erhvervsvirksomhed

Formålet med lovforslaget er at indskrænke statslige aktiviteter, der er i konkurrence med private aktører ved at fjerne konkrete lovhjemler, der giver adgang til offentlig erhvervsvirksomhed. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens udspil om fair og lige konkurrence fra september 2017 og regeringsgrundlaget fra november 2016. Forslaget skal derudover ses i sammenhæng med lovforslag under erhvervsministeren og økonomi- og indenrigsministeren.
Det følger af lovprogrammet, at lovforslaget fremsættes i første halvdel af januar 2019.

Lov om en klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed

Lovforslaget har til formål at etablere en klagemyndighed for offentlige erhvervsaktiviteter, hvor virksomheder kan henvende sig, hvis de oplever, at det offentlige udfører erhvervsvirksomhed på urimelige vilkår. Lovforslaget skal sikre en nem adgang til at klage, hvis det offentlige ikke overholder reglerne. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget fra november 2016 og delaftalen fra april 2018 om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører. Lovforslaget skal endvidere ses i sammenhæng med lovgivning på ministeren for offentlig innovations og økonomi- og indenrigsministerens område.
Det følger af lovprogrammet, at lovforslaget fremsættes i første halvdel af januar 2019.

Læs vores nyhed om arbejdsgruppens afrapportering her: Afrapportering fra arbejdsgruppen om fair og lige konkurrence

Erhvervsfremme

Lov om erhvervsfremme

Lovforslaget har til formål at forenkle erhvervsfremmesystemet. Med lovforslaget reduceres de administrative niveauer fra tre til to: Et decentalt niveau med en stærk kommunal forankring og et statsligt niveau. Konsekvensen af det bliver, at regionerne afskæres fra egen erhvervsfremmeindsats. I stedet etableres Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der skal sikre en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats på tværs af landet. Samtidig etableres nye tværkommunale erhvervshuse og en samlet fælles offentlig digital erhvervsfremmeplatform. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti fra maj 2018 og aftalerne mellem regeringen og hhv. KL og Danske Regioner om kommunernes og regionernes økonomi for 2019.
Det følger af lovprogrammet, at lovforslaget fremsættes i første halvdel af oktober 2019.

Ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark (Ændringer af sammensætningen af Det Nationale Turismeforum, overflytning af turismeudviklingsselskaber til staten samt styrket koordination af international markedsføring)

Lovforslaget har til formål at forenkle den offentlige turismefremmeindsats, bl.a. set i lyset af anbefalinger fra Det Nationale Turismeforum og på baggrund af forenklingen af erhvervsfremmesystemet. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet fra maj 2018.
Det følger af lovprogrammet, at lovforslaget fremsættes i første halvdel af oktober 2019.

Læs vores nyhed om en styrket og forenklet erhvervsfremmeindsats, herunder om turismefremmeindsats her: Styrket og forenklet erhvervsfremmeindsats.

Havneloven

Havnelov

Formålet med lovforslaget er at modernisere havneloven. Lovforslaget fremsættes på baggrund af anbefalinger fra et nedsat ekspertudvalg, der blev afleveret til transport-, bygnings- og boligministeren i maj 2018.
Det følger af lovprogrammet, at lovforslaget fremsættes ultimo februar 2019.

Læs om havnelovsudvalgets anbefaler her: Havnelovsudvalgets rapport er offentliggjort

Offentlighed i forvaltningen

Ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Revision af postlistebestemmelsen mv.)

Lovforslaget omhandler bestemmelsen i offentlighedsloven om revision af postlistebestemmelsen og er en opfølgning på de politiske forhandlinger om offentlighedsloven.
Det følger af lovprogrammet, at lovforslaget fremsættes ultimo februar 2019.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner (L)

Malene Graff

Specialistadvokat