Østre Landsret har i en nyere afgørelse fastslået, at lov om tidsbegrænset ansættelse ikke var tilsidesat, da en stilling som tidsbegrænset måleassistent ikke var sammenlignelig med en stilling som fastansat måletekniker.

Efter lov om tidsbegrænset ansættelse gælder et princip om ikke-diskrimination. Det betyder, at ansættelsesvilkårene for en tidsbegrænset ansat ikke må være ringere end dem, der gælder for en sammenlignelig fastansat, hvis forskellen alene skyldes ansættelsesforholdets tidsbegrænsede varighed, og i øvrigt ikke er objektivt begrundet.

Fire medarbejdere, der alle var beskæftiget som måleassistenter, hævdede at deres arbejde i overvejende grad var sammenligneligt med en fastansat måletekniker, og de følte sig derfor forskelsbehandlet. På den baggrund lagde de sag an mod arbejdsgiveren.

Afgørende at der findes en sammenlignelig fastansat

Princippet om ikke-diskrimination kan alene gøres gældende af en tidsbegrænset ansat, hvis der findes en sammenlignelig fastansat – dvs. hvis der f.eks. er en fastansat, der udfører samme eller tilsvarende arbejde. Der kan dog samtidig være individuelle forhold hos den fastansatte, f.eks. uddannelse, erfaring mv., der skal tages hensyn til, når man sammenligner.

Uddannelse, sidemandsoplæring og ansvar

Efter en konkret vurdering kom landsretten frem til, at en stilling som tidsbegrænset ansat måleassistent ikke var sammenlignelig med en stilling som fastansat måletekniker. Det var uden betydning, at visse arbejdsopgaver blev udført af begge medarbejdertyper.

Landsretten lagde blandt andet vægt på, at måleassistenterne var ufaglærte, og at deres oplæringen bestod i sidemandsoplæring. Herudover fremhævede landsretten, at de fastansatte måleteknikere havde gennemført en toårig uddannelse og havde ansvaret for planlægning af arbejdet samt indberetning/rapportering til arbejdsgiveren.

På den baggrund blev arbejdsgiveren frifundet.

Ofte en konkret vurdering

Sagen bekræfter tidligere praksis. Selvom to stillinger umiddelbart kan synes sammenlignelige på grund af det udførte arbejde, kan det forhold ikke stå alene. Der må foretages en samlet vurdering med vægt på, hvorvidt der er tale om medarbejdere med forskellige kvalifikationer, herunder uddannelse og erfaring, karakteren af det arbejde, der udføres, herunder stillingens indhold, og de vilkår, som arbejdet udføres under.