Østre Landsret har 26. juni 2019 afsagt dom i ankesagen mod den tidligere bestyrelse i Amagerbanken. Her blev 8 ud af 11 tidligere ledelsesmedlemmer solidarisk pålagt at betale 225 mio. kr. med tillæg af renter og omkostninger for én væsentligt tabsgivende disposition over for en stor bankkunde. Byretten havde tidligere frifundet de sagsøgte herfor i 2017.

Landsretten tog stilling til, hvorvidt en række dispositioner konkret var ansvarspådragende for bestyrelsen, herunder en lånebevilling i maj 2008 med efterfølgende genbevillinger vedrørende et ejendomsprojekt på Østerbro i København (Østerfælled-ejendommen). Finansiel Stabilitet havde samlet opgjort krav vedrørende dispositionerne om betaling af 375 mio. kr. over for en række bestyrelsesmedlemmer, som havde siddet i bestyrelsen i en længere periode forud for bevillingen i maj 2008, mens der blev gjort krav på 285 mio. kr. over for de personer, der var indtrådt i bestyrelsen efter maj 2008.

Ansvarspådragende lånebevillinger

Landsretten fandt det ansvarspådragende for den samlede ledelsen at genbevilge valutarammen på lånet vedrørende Østerfælled-ejendommen i december 2009 samt at opretholde bevillingen frem til slutningen af juni 2010. Bevillingerne blev gennemført på trods af kundens væsentlige overskridelser af en tabsramme på 100 mio. kr. på et tidspunkt, hvor Amagerbanken havde betydelige likviditetsmæssige udfordringer. Der var store risici forbundet med genbevillingen af valutarammen – der efterfølgende påførte betydelige tab til banken.

Erstatningsansvar, ansvarsfordeling og lempelse

En direktør blev frifundet, da Finansiel Stabilitet havde haft genansat ham uden forbehold om erstatning, mens to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer blev frifundet i kraft af erstatningsansvarslovens lempelsesregel, når et erstatningsansvar vil være urimeligt tyngende.

Østre Landsret har ved fordelingen af det indbyrdes ansvar lagt vægt på evt. foreliggende forsikringer. Det var under sagen oplyst, at bestyrelsesformanden havde tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring med forsikringsdækning for 100 mio. kr. Det var dog ikke bekræftet, om der ville være forsikringsdækning for sagen. Østre Landsret har i præmisserne taget stilling til, at i det omfang, der er forsikringsdækning, skal bestyrelsesformanden friholde de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som er fundet erstatningsansvarlige.

Landsretsdommen kan fortolkes som principiel i vurderingen af ansvaret for bestyrelsesmedlemmerne i finansielle virksomheder, idet landsretten i den omfattende dom tog stilling til bestyrelsens skøn og beslutninger i en række konkrete engagementer, hvorved de otte bestyrelsesmedlemmer altså hver især er blevet pålagt erstatningsansvar for tab påført af bestyrelsen ved forlængelsen af én lånebevilling med dertil knyttet valutaramme. Dommen kan anskues som streng, særligt for de bestyrelsesmedlemmer, der indtrådte i bestyrelsen i maj 2008 umiddelbart før det møde hvori det pågældende engagement blev genbevilget. Landsrettens dom er afsagt i forlængelse af Højesterets dom af 19. januar 2019, hvor tre bestyrelsesmedlemmer i den tidligere Capinordic Bank blev pålagt erstatningsansvar for uforsvarlig långivning.

Kontakt

Nicolai Dyhr

Partner (H)

Christina Steen

Partner (H)