Sø- og Handelsretten har i nylig dom afgjort, at Ronald A/S og Salling Group A/S har krænket designeren Anne Blacks ophavsrettigheder ved at sælge og markedsføre tre keramikprodukter, som lignede Anne Blacks produkter.

Sagen handlede om, hvorvidt tre keramikprodukter, frembragt af Anne Black, nød beskyttelse efter ophavsretsloven og/eller markedsføringsloven, og om Ronald A/S og Salling Group A/S ved at sælge og markedsføre lignende keramikprodukter havde handlet retsstridigt.

Kan der opnås beskyttelse til brugskunst?

Helt generelt kan det være svært at opnå beskyttelse af brugskunst, hvis der tale om enkle, simple og/eller geometriske figurer. Sø- og Handelsretten skulle konkret tage stilling til, om en hængepotte, vase og lågkrukke nød ophavsretlig og markedsføringsretlig beskyttelse.

Det var i den forbindelse afgørende, om der på tidspunktet for frembringelsen allerede eksisterede identiske eller lignende produkter. Sø- og Handelsretten mente ikke, at Ronald A/S og Salling Group A/S havde dokumenteret, det var tilfældet. Efter en konkret vurdering kom retten frem til, at hver af de tre produkter nød ophavsretlig og markedsføringsretlig beskyttelse.

Krænkelse og/eller overtrædelse?

Spørgsmålet var herefter, om der forelå en krænkelse og/eller overtrædelse. I og med at de omtvistede produkter, solgt i Netto, udgjorde nærgående efterligninger, fandt Sø- og Handelsretten det usandsynligt, at de kunne være frembragt uden kendskab til Anne Blacks produkter. Sø- og Handelsretten fastslog, at der forelå en krænkelse af Anne Blacks ophavsrettigheder. Allerede fordi der forelå en krænkelse af Anne Blacks ophavsrettigheder, fandt Sø- og Handelsretten det overflødigt at behandle spørgsmålet om overtrædelse af markedsføringsloven.

Både Ronald A/S og Salling Group A/S dømt til at betale vederlag og erstatning

Sø- og Handelsretten fastslog, at krænkelsen kunne tilregnes Ronald A/S og Salling Group A/S som uagtsom. For Ronald A/S' vedkommende begrundede retten det med, at selskabet måtte have vidst, at der forelå en reel risiko for, at man krænkede Anne Blacks rettigheder, eftersom Ronald A/S havde anmodet en rådgiver om at sammenligne de omtvistede produkter med Anne Blacks produkter. I forhold til Salling Group A/S lagde retten til grund, at virksomhedens indkøber, som var ansvarlig for at have købt de omtvistede produkter, kendte til Anne Black-brandet, samt at Salling Group A/S' markedsføring af de omtvistede produkter indeholdte elementer fra Anne Blacks markedsføring af deres egne produkter. Retten fandt derfor, at både Ronald A/S og Salling Group A/S skulle betale vederlag samt erstatning til Anne Black.

Ved udmålingen af vederlaget og erstatningen bemærkede retten, at Anne Black havde oplevet en drastisk nedgang i salget, samt at salget af de krænkende produkter i Netto havde medført et betydeligt afsætningstab for Anne Black. Det havde ført til, at Anne Blacks omsætning på keramiske produkter blev halveret fra 2015 til 2016.

Retten bemærkede herudover, at der var sket en meget betydelig markedsforstyrrelse for Anne Black som følge af, at de krænkende produkter var blevet solgt i discountkæden Netto, og markedsført på sådan vis, at der skabtes associationer mellem Netto og Anne Black. Retten fandt, at det havde skadet Anne Blacks omsætning såvel som brandet.

På den baggrund udmålte retten vederlaget og erstatningen skønsmæssigt til 1,5 mio. kr.

Dommen er interessant, fordi den viser, at der ikke skal særlig meget til, før brugskunst kan opnå ophavsretlig beskyttelse. Herudover er dommen interessant for alle rettighedshavere, fordi den viser, at det kan betale sig at forfølge krænkere.

Dommen skulle efter sigende være anket, og det er spændende at se, om den bliver opretholdt.