Højesteret har netop udtalt, hvilken referenceperiode der skal anvendes til at opgøre en provisionslønnet medarbejders kompensation for mistet provision under ferie.

En provisionslønnet medarbejder kan have krav på kompensation under ferien for den provision, der mistes som følge af ferieafholdelsen.

I sagen for Højesteret var parterne enige om, at medarbejderen havde krav på kompensation for mistet provision som følge af ferieafholdelse. Parterne var dog uenige om, hvordan kompensationen skulle opgøres. Arbejdsgiveren havde udbetalt feriegodtgørelse (12,5 %) af provisionen i det forudgående optjeningsår. Medarbejderen mente, at kompensationen skulle opgøres på grundlag af det gennemsnitlige honorar i de forudgående tre måneder, og at der også skulle korrigeres for fravær.

Af forarbejderne til ferieloven fremgår det, at en medarbejder under ferieafholdelse vil være berettiget til at kombinere den faste løn med feriegodtgørelse af provisionen i det forudgående optjeningsår.

Medarbejderen gjorde gældende, at formuleringen i forarbejderne ikke udelukkede, at en anden beregningsmetode kunne anvendes. Kompensationen skulle opgøres til, hvad medarbejderen ville have optjent, hvis medarbejderen ikke havde afholdt ferie. Lignende principper findes i funktionærlovens § 9, stk. 3. om provisionslønnede medarbejderes løn under sygdom, hvor provisionen opgøres efter en konkret referenceperiode.

Arbejdsgiveren henviste til formuleringen i forarbejderne og mente ikke, at der var hjemmel til at opgøre kompensationen på anden måde.

Med henvisning til ferieloven og dens forarbejder stadfæstede Højesteret landsrettens dom. Medarbejderen havde ikke krav på at blive kompenseret på anden måde end ved at have ret til feriegodtgørelse på 12,5 % af provisionen i det forudgående optjeningsår. Højesteret fandt endvidere, at der ikke var hjemmel til at opgøre kompensationen på anden måde, og funktionærlovens § 9, stk. 3 ændrede ikke herpå.

Hvornår har man ret til kompensation

Tidligere retspraksis har taget stilling til, hvornår en medarbejder har krav på kompensation for mistet provision som følge af ferieafholdelse. Provisionen skal udgøre en "ikke ubetydelig del af lønnen" og "mistes som følge af ferieafholdelse". Læs mere i vores nyhed: Kompensation for mistet provision under ferie.

Den nye ferielov

Afholdelse af samtidighedsferie efter den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. I forarbejderne til den nye ferielov fremgår det, at der ikke tilsigtes ændringer i forhold til den gældende praksis vedrørende provision. Vurderingen af, hvornår en medarbejder har krav på kompensation for mistet provision som følge af ferieafholdelse vil derfor være den samme.

Det fremgår også af forarbejderne, at hvis en medarbejder har ret til kompensation, vil den pågældende under ferieafholdelse være berettiget til at kombinere den faste løn med feriegodtgørelse (12,5 %) af provisionen i ferieåret. Dermed skal opgørelsen ikke tage udgangspunkt i det forudgående optjeningsår efter den nye ferielov, men i stedet i den provision, der er optjent i løbet af ferieåret.