Højesteret har netop taget stilling til det principielle spørgsmål om, hvorvidt arbejdsgiver er berettiget til at modregne mistet sygedagpengerefusion i en medarbejders krav på løn, hvis den mistede refusion skyldes medarbejderens manglende medvirken ved kommunens opfølgning.

Sagen handlede om en medarbejder ansat på funktionærvilkår, som var sygemeldt på grund af stress og psykiske problemer. Undervejs i sygeforløbet bad bopælskommunen medarbejderen om at udfylde et oplysningsskema til brug for udbetaling af sygedagpenge, hvilket medarbejderen undlod at gøre med den konsekvens, at retten til sygedagpenge bortfaldt.

Arbejdsgiveren partshørte medarbejderen med varsel om at foretage modregning i lønnen for arbejdsgiverens mistede sygedagpengerefusion. Arbejdsgiveren begrundede modregningen med, at medarbejderen – uden rimelig grund – havde undladt at medvirke til kommunens opfølgning, hvilket havde påført arbejdsgiveren et tab som følge af mistet refusion. Med henvisning til bl.a. den almindelige loyalitetspligt i ansættelsesforhold, mente arbejdsgiveren at have ret til at modregne et tilsvarende beløb i medarbejderens løn.

Modsatte sig modregning

Medarbejderen mente ikke, at arbejdsgiveren kunne modregne, hvilket hun begrundede med, at hun – i overensstemmelse med lægens anvisning – havde undladt at tjekke sine mails. Det var derfor først, da retten til sygedagpenge bortfaldt, at hun havde åbnet sin e-boks og opdaget, at der var vigtige meddelelser, hun skulle svare på.

Landsretten: modregning kræver udtrykkelig hjemmel i lov, aftale eller overenskomst

Landsretten udtalte, at en arbejdsgivers krav på at modtage refusion for løn efter sygedagpengeloven alene er et afledt krav af medarbejderens krav på at modtage sygedagpenge, og at lovgiver har accepteret risikoen for, at arbejdsgiver kan miste refusion for udbetaling af løn under sygdom.

På den baggrund og sammenholdt med, at funktionærloven hjemler ret til løn under sygdom, nåede et flertal i landsretten frem til, at der ikke var en almindelig adgang til modregning efter de obligationsretlige regler, og at en arbejdsgiver derfor ikke uden udtrykkelig hjemmel i lov, aftale eller overenskomst kan modregne eventuelle krav i sine medarbejderes løn.

Sagen blev herefter indbragt for Højesteret.

Højesteret: Loyalitetspligten indebærer pligt til medvirken, dog ikke erstatningsansvar i den konkrete sag

Højesteret stadfæstede landsrettens dom, men med en anden begrundelse. Højesteret udtalte, at arbejdsgivers mistede sygedagpengerefusion var forårsaget af medarbejderens manglende opfyldelse af den loyalitetspligt, der påhvilede hende i kraft af ansættelsesforholdet. Arbejdsgiverens erstatningskrav for mistet sygedagpengerefusion var derfor omfattet af erstatningsansvarslovens § 23, stk. 3. Højesteret fandt imidlertid ikke, at der konkret var grundlag for at pålægge medarbejderen at erstatte arbejdsgiverens tab. Der blev i den forbindelse navnlig lagt vægt på, at medarbejderen hverken forsætligt eller ved grov uagtsomhed havde tilsidesat sin pligt til loyalt at medvirke til kommunens opfølgning, selvom hun burde havde været opmærksom på, at indberetningen til kommunen skulle foretages. Samtidig lagde Højesteret vægt på, at kommunen som arbejdsgiver ikke havde vejledt medarbejderen eller tilbudt hende hjælp til at opfylde de krav, sygedagpengelovgivningen stiller.

Modregning havde været mulig, hvis der havde været et erstatningsansvar

Højesteret kom med den principielle udtalelse, at såfremt der havde været erstatningsansvar for medarbejderen efter erstatningsansvarsloven § 23, stk. 3, for ikke at have opfyldt de krav, der følger af sygedagpengeloven, og at medarbejderen derigennem havde påført sin arbejdsgiver et tab, ville arbejdsgiveren som udgangspunkt kunne have modregne tabet i medarbejderens løn, idet der er tale om krav, der begge udspringer af ansættelsesforholdet. Det må dog ikke ske på en måde, så modregningen fratager medarbejderen, "… hvad der er nødvendigt for at opretholde en beskeden levefod…".

Instruktion og vejledning til medarbejderen

Afgørelsen slår fast, at det er indbygget i medarbejderens loyalitetspligt over for arbejdsgiver at opfylde bopælskommunens krav som led i opfølgning efter sygedagpengelovgivningen – uanset om det er præciseret ved interne retningslinjer. Samtidig illustrerer den, at det er vigtigt for arbejdsgiver klart at kommunikere forventninger til medarbejdernes medvirken i relation til opnåelse af sygedagpengerefusion for at sikre modregningsadgang. Det er i den forbindelse centralt, at arbejdsgiver klart informerer om de krav, som medarbejderen efter sygedagpengeloven skal overholde under sin sygdom, herunder at medarbejderen forstår vigtigheden af indberetning af oplysninger til brug for opfølgningen over for kommunen samt konsekvensen ved undladelse heraf. Det kan med fordel ske i ansættelseskontrakten og/eller personalehåndbogen. Alt efter omstændighederne kan det være nødvendigt at supplere med konkret vejledning til medarbejderen.

Vil du vide mere?

Kontakt

Christian Vesterling

Advokat