Signe Berg er specialiseret inden for kommunal- og forvaltningsret, herunder særligt kommunalfuldmagtsreglerne, hjemmelsspørgsmål, socialret, sagsbehandlingsreglerne og andre offentligretlige forhold. Signe har desuden stor erfaring med erstatningsretlige sager.

Signe har bred erfaring fra hendes tidligere ansættelser under Justitsministeriets område og Folketingets Ombudsmand, hvor hun tidligere har arbejdet med sager om blandt andet tilkendelse af sociale ydelser efter serviceloven og kommunale sager om langsommelig sagsbehandling.

Signe har betydelig og bred erfaring med retssagsførelse for både by- og landsretterne. Signe repræsenterer blandt andet Ankenævnet for Patienterstatningen i retssager om den offentlige erstatningsordning for patientskader.