Lisbet Vedel Thomsen er specialiseret inden for offentlig ret, forvaltningsret og menneskerettigheder og har stor erfaring med at rådgive kommuner og andre offentlige myndigheder om blandt andet hjemmels- og ansvarsspørgsmål og sagsbehandling. 

Lisbet har betydelig og bred erfaring med håndtering af tvister og erstatningsansvar i forhold til offentlig myndighedsudøvelse. Hun har fx repræsenteret kommuner i sager om inddragelse af godkendelser til at drive institutioner, om takstbetalinger til friplejeplejehjem og om udgiftsfordeling ved lukning af institutioner.

På det socialretlige område har Lisbet erfaring med rådgivning og retssager for kommuner om mellemkommunal refusion og tilkendelse af førtidspension og andre ydelser.

Hun er også uddannet i konfliktløsning ved mediation og mægling.

Lisbet fører et betydeligt antal retssager og repræsenterer Ankenævnet for Patienterstatningen i retssager om den offentlige erstatningsordning for patientskader.