Den 22. marts 2012 indgik regeringen en energiaftale sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. Hovedformålet med aftalen er at fremme omstillingen til en energiforsyning baseret på vedvarende energikilder. Aftalen har sidenhen blandt andet udmøntet sig i en ændring af varmeforsyningsloven, der skal gøre det muligt for de centrale kraftvarmeværker ved disses omlægning til biomassebrændsel at aftale en deling af afgiftsfordelen herved med visse kollektive varmeforsyningsanlæg.

forfattere

Line Markert

Partner

Eigil Worm

Senioradvokat