Lige siden høringsforskriften i jordforureningslovens § 8 a blev indført med virkning fra 1. januar 2007, har det givet anledning til debat, hvad regionerne kan og skal blande sig i, når kommunerne udsteder tilladelser efter jordforureningslovens § 8 (§ 8-tilladelser). Blandt andet sendte Miljøstyrelsen i 2008 et brev til regionerne og gav udtryk for, at regionerne havde pligt til at formulere alle vilkår i en § 8-tilladelse. Denne udmelding stemmer imidlertid ikke overens med lovens forarbejder, hvorefter det alene er vilkår efter § 8, stk. 4, nr. 3, der har retlig relevans for regionerne. Kompetencespørgsmålet og – ikke mindst – ansvarsfordelingen mellem kommune og region har været behandlet ved domstolene i den første retssag om jordforureningslovens § 8 (Østre Landsrets dom af 20. oktober 2010), der kommenteres afslutningsvis.

Forfatter: Alex Puggaard