Efter at vandsektorloven har stillet krav om adskillelse af kommunens myndighedsopgaver og forsyningsselskabernes driftsansvar, har mange vandselskaber haft behov for at kunne trække på kommunernes administrative kapacitet, f.eks. i forhold til personaleledelse, lønkørsel mv. Det har rejst mange spørgsmål om kommunernes adgang til at varetage opgaver for forsyningsselskaberne. Skal en kommune varetage opgaver for et forsyningsselskab, kræver det, at der er hjemmel til det. Denne hjemmel kan for så vidt angår varetagelsen af opgaver findes i bekendtgørelse om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber eller i kommunalfuldmagten.

forfattere

Klavs Gravesen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

Øvrige forfattere: Anders Valentiner-Branth