Almene boligafdelinger kan betegnes som ”mini-samfund” med en meget forskelligartet beboersammensætning, og en ledelsesstruktur, som både er demokratisk og hierarkisk. I takt med, at de almene boligafdelinger vokser og udvikler sig, opstår der naturligt flere problemstillinger knyttet til driften og administrationen af de almene boligorganisationerog deres afdelinger. Det må i den forbindelse forventes, at kommunerne i fremtiden vil spille en stadig større rolle i sin egenskab af tilsynsmyndighed på almenboligområdet. Denne artikel beskriver i hovedtræk kommunernes rolle som tilsynsmyndighed, herunder hvilke principper der gælder ved udøvelsen af tilsynsvirksomheden.

Forfattere:  Veronica Wolthers-Petersen, Bjarne Becher Jensen

Kontakt

Anne Louise Haack Andersen

Senioradvokat