Medejerskab er i dag en væsentlig del af navnlig ledende medarbejderes aflønning. Formålet med medejerskab er at kunne tiltrække og fastholde dygtige og kvalificerede medarbejdere. Ved at lade en del af medarbejdernes løn afhænge af kursudviklingen på selskabets aktier vil medarbejdernes interesser i højere grad blive sammenfaldende med aktionærernes interesser. Det virker således motiverende på medarbejderne, hvis de får en andel af den værditilvækst, som de selv er med til at skabe. Hertil kommer, at det kan synes mere attraktivt for medarbejderen at modtage en del af sin løn i aktieinstrumenter, idet disse - under forudsætning af, at en række betingelser er opfyldt - betyder, at værdien heraf beskattes efter den lempeligere aktieavancebeskatning (28 % / 42 %) i stedet for almindelig lønbeskatning.

Skatterådet har for nyligt i et bindende svar taget stilling til den situation, hvor en medarbejder efter at have udnyttet sine warranter til at tegne aktierne tilbagesælger disse aktier til det selskab, der har udstedt dem. Det bindende svar illustrerer vigtigheden af, at der allerede i forbindelse med aftaleindgåelsen tages højde for det senere salg af aktierne.

Forfattere: Sanne Camilla Jensen og Nicolai Thorsted