Den 22. juli 2013 trådte lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. i kraft (omtales i det følgende som ”Loven”). Loven implementerer Direktiv 2011/61/EU (”FAIF-direktivet) og medfører, at en række kollektive investeringsordninger, der ikke er klassiske investeringsforeninger og disses forvaltere bliver reguleret under det nye regime, i det omfang ordningerne opfylder betingelserne for at være alternative investeringsfonde (”AIF”).

forfatter

Claus Bennetsen

Partner

Øvrige forfattere: Ulrich Hejle